Die vrou se verantwoordelikheid in die huwelik – Deel 2

Preek Transkripsie: die rol van die vrou in die huwelik Deel 2,
Uit Reeks: Die man en vrou in die gemeente van die Here.
Prediker: Nico van der Walt
sien hier vir Deel 1: DEEL I

“Mans en vrouens is verskillend in hul gedrag, hul gerigtheid, hul samestelling, hul vermoëns, hul prioriteite, hul temperamente en hulle anatomieë. Die vrou het ‘n ander plek in die span. Die man is as kaptein aangewys en die vrou ‘n uiters belangrike spanlid. ‘n Rugbyspan wat net ‘n kaptein het, is niks werd nie. Elkeen van ons is vir sy roeping toegerus. Dit is vanuit die skepping.

Die tweede motivering is vanuit die herskepping. Die apostel sê, “wees onderdanig, soos aan die Here,” dis die herskepping. Continue reading “Die vrou se verantwoordelikheid in die huwelik – Deel 2”

Die vrou se verantwoordelikheid in die huwelik – Deel 1

Skrywer: Nico van der Walt
Preek transkripsie:  Die vrou se antwoordelikheid in die huwelik. Deel 1.
uit reeks: Man en vrou in die gemeente van die Here

Lees Deel II hier: Deel II

Skriflesing: Efesiërs 5v21-24 (Nuwe Vertaling) “Wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig. Vrouens, wees aan julle mans onderdanig, net soos julle aan die Here onderdanig is. Die man is die hoof van die vrou, soos Christus die hoof van die kerk is. Christus is ook die Verlosser van die liggaam, Sy kerk. Soos die kerk aan Christus onderdanig is, moet die vrouens in alles aan hulle mans onderdanig wees.”
Kol 3v18 “Vrouens, wees aan julle mans onderdanig soos dit pas by mense wat in die Here glo.” Titus 2v4-5 “..sodat hulle die jonger vrouens kan leer om liefdevol teenoor hulle mans en kinders te wees, verstandig en kuis, goeie huisvrouens, onderdanig aan hulle mans. Dan sal die Woord van God nie in diskrediet kom nie.”
1 Pet 3v1-6 “Vrouens, julle moet aan julle mans onderdanig wees. As daar van julle is met mans wat nie die Woord van God glo nie, en die mans sien hoe godvresend julle is en hoe voorbeeldig julle julle gedra, sal hulle vir Christus gewen kan word deur die gedrag van hulle vrouens. Dit sal nie eens vir julle nodig wees om ‘n woord te sê nie. Julle skoonheid moet nie bestaan in uiterlike dinge soos haarkapsels, juwele en sierlike klere nie. Nee, julle skoonheid moet dié van die innerlike mens wees: blywende beskeidenheid en kalmte van gees. Dit het by God groot waarde. In die oud dae het die gelowige vrouens wat op God gehoop het, hulle ook so versier: hulle was aan hulle mans onderdanig. Sara, byvoorbeeld, was aan Abraham gehoorsaam en het met eerbied na hom verwys. As julle doen wat goed is en julle nie deur dreigemente laat afskrik nie, is julle haar dogters.”

Die vrou se verantwoordelikheid in die huwelik:
Julle sal onthou ons het tyd gewy in die vorige sessies aan die fundamentele beginsels van die huwelik en die verhouding tussen die man en vrou. Ons het gewerk veral vanuit Genesis 3 en ons het gekyk na die man se verantwoordelikheid in die huwelik. In die volgende sessie wil ek kyk na die vrou se verantwoordelikheid in die huwelik.
Eers wil ek net fundamentele waarhede in plek sit. Kom ek stel dit so, as ons God se ordes ken, tot daardie mate, ken ons God. Beter gestel, hoe meer ons God se ordes verstaan, hoe meer groei ons in ons Godskennis. Dit is ons heel hoogste roeping, om God te ken. Continue reading “Die vrou se verantwoordelikheid in die huwelik – Deel 1”

Die man se verantwoordelikheid in die huwelik – Deel 2

Skrywer: Nico van der Walt
Hier vervolg die transkripsie van die preek, gelewer deur Nico van der Walt, rakende

“Die verantwoordelikheid van die man in die huwelik.” Deel 2.
Kom ons praat bietjie oor die dade:

Dit is interessant dat die apostel Paulus vir ons ‘n klompie riglyne gee as ons versigtig deur die teks lees. Kom ons praat eers oor die wat van die liefde. Kyk na Ef. 5. Julle sal sien waarmee ek nou gaan werk. Ek gaan die Ou Vertaling lees want dit is meer letterlik, vers 25 tot 27 “Manne, julle moet jul eie vroue liefhê, soos Christus ook die gemeente liefgehad en Homself daarvoor oorgegee het om dit te heilig, nadat Hy dit gereinig het met die waterbad deur die Woord, sodat Hy die gemeente voor Hom kon stel, verheerlik, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks; maar dat dit heilig en sonder gebrek sou wees”. Hier is 5 werkwoorde wat baie belangrik is. Liefgehad, oorgegee, om te heilig, om te gereinig het en voor Hom te stel.

Continue reading “Die man se verantwoordelikheid in die huwelik – Deel 2”

Die huwelik – die historiese Christelike geloofsiening

Hier volg die vervolg van die transkripsie van die preek van Nico van der Walt, oor die beeld van God in die verhouding tussen man en vrou in die huwelik.
Skrywer: Nico van der Walt
Wat ek hier voorhou is nie my eie teologiese wieletjie nie, dit is die historiese Christelike geloof wat deur van die grootste manne en vroue van God deur die eeue en die diepste denkers as sodanig verstaan is en ons loop dus in pas met die historiese Christelike geloof.
Kom ons kyk nou na God se beeld in ons geslagtelikheid. Ons weet almal baie goed dat die lewende God wat homself geopenbaar het in Christus en van wie ons in die Bybel lees, drie Persone is. Drie Persone wat een is en tog drie Persone. Die Goddelike Drie-eenheid bring tog ‘n besondere aspek van God se beeld en wese vir ons na vore. Ek kan nie dink dat ons ooit die beeld van God kan losmaak van die feit van Sy drie-enigheid nie. In Gen 1v26 vind ons die eerste sinspeling op die Drie-eenheid – “Kom Ons maak die mens as ons verteenwoordiger, ons beeld…” Kom ons maak die mens as ons teenwoordiger! Die mens as skepping van man en vrou kom tot uitdrukking op drie maniere. Dit kom tot uitdrukking in persoonlike verhoudings – veral die intimiteit tussen man en vrou in die huwelik. Tweedens sit dit in hulle gelykheid – persoonlik- en status gelykheid voor die Here. Derdens word dit gesien in die verskillende rolle wat hulle Skepper aan hulle toeken, wat God reg van die begin af aan hulle toeken. Continue reading “Die huwelik – die historiese Christelike geloofsiening”

Die beeld van God in die huwelik tussen man en vrou – Deel 1

Hier volg ‘n transkripsie van boodskappe van Nico van der Walt oor die huwelik en in hierdie artikel behandel hy inleidend die beeld van God in die man en vrou in die huwelik.
Gen 1v 26 en 27 – Toe het God gesê: “Kom Ons maak die mens as ons verteenwoordiger, Ons beeld, sodat hy kan heers oor die vis in die see, die voëls in die lug, die mak diere, die wilde diere en al die diere wat op die aarde kruip. God het die mens geskep as Sy verteenwoordiger, as beeld van God het Hy die mens geskep, man en vrou het Hy hulle geskep.”
Ek gaan by die diepste wortels en fondamente van die huwelik stilstaan. Dis baie belangrik dat ons die fundamentele beginsels van die huwelik reg het, anders word ons die prooi van die kragte van ons tyd. Die beginsels wat aangespreek gaan word is baie belangrik. Dit spreek dinge aan soos die vrou in die amp, homoseksualiteit en dan ook die huwelik. Genesis 1v26-27 is net 2 versies maar dis van die allergrootste belang! Die wortels, of fondamente, die beginsels van hierdie saak lê in die eerste 3 hoofstukke van Genesis. As Gen 1 tot 3 verwyder word uit die Bybel as deel van God se spreke dan raak die mens werklik vatbaar vir enige dwaling. Continue reading “Die beeld van God in die huwelik tussen man en vrou – Deel 1”

Karaktereienskappe van God

DIE KARAKTEREIENSKAPPE VAN GOD
Die alwetendheid van God:
Daar word ‘n fabel vertel van 6 blinde mans van Indië wat na ‘n paleis genooi was vir ‘n toer daardeur. In die agterplaas het daar ‘n olifant gestaan waaraan hulle kon gaan raak en dan moes elkeen sy kommentaar lewer:
– Die eerste man raak aan die olifant se lyf en sê dat hy soos ‘n muur is.
– Die tweede raak aan sy slurp en sê dat ‘n olifant soos ‘n slang is.
– Die derde raak aan sy tande en sê dat die olifant soos ‘n spies is.
– Die vierde man raak aan sy been en sy kommentaar was dat die olifant soos ‘n boom is.
– Die vyfde raak aan sy oor en sê dat die olifant soos ‘n groot waaier is waarmee koel gewaai word.
– Die laaste man raak aan die olifant se stert en sê dat hy soos ‘n tou is.
Die probleem was dat elkeen die olifant net aan een enkele liggaamsdeel geraak en gevoel het en daarom kon hulle nie agterkom hoe ‘n olifant nou regtig lyk nie.
Trek ons daardie fabel deur na die geestelike lewe ontdek ons dat baie mense ‘n verkeerde idee omtrent God het juis omdat hulle Hom nie van alle kante SOOS IN DIE SKRIF OPENBAAR, kan of wil sien nie. Continue reading “Karaktereienskappe van God”

Geloofsfondamente No.06 – Die eer van God alleen

Soli Deo Gloria (Die eer van God alleen) Ef. 1:3-14

Nico van der Walt

Ons kyk na Soli Deo Gloria, Die eer van God alleen. Met die oog daarop lees Ef. 1:3-14. in the Ou Afrikaanse Vertaling want die Nuwe Afrikaanse Vertaling het op strategiese punte, dink ek, dit mis.

Efesieër 1:3 “Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemel in Christus, soos Hy ons in Hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld, om heilig en sonder gebrek voor Hom in liefde te wees, deurdat hy ons voorbeskik het om ons as Sy kinders vir Homself aan te neem deur Jesus Christus na die welbehae van Sy wil, tot lof van die heerlikheid van Sy genade waarmee Hy ons begenadig het in die Geliefde”. (OAV) Continue reading “Geloofsfondamente No.06 – Die eer van God alleen”

Geloofsfondamente No.05 – Geloof Alleen

Sola Fide (Geloof alleen)

Prediker Nico van der Walt

Lees Openbaring hoofstuk 12 vers 9: “Want die groot draak, die slang van ouds wat die duiwel en die satan genoem word en wat die hele wêreld verlei, is uit die hemel uitgegooi. Hy is op die aarde gegooi en sy engele saam met hom. En toe het ek ‘n stem in die hemel gehoor wat hard uitroep ‘Nou het ons God die redding gebring, nou is Sy mag en koningskap hier en die gesag van Sy gesalfde. Die aanklaer van ons medegelowiges (die ou vertaling sê gewoon net – en so sê die Grieks: ‘…die aanklaer van ons broeders…’) is uit die hemel uitgegooi. Hy wat hulle dag en nag voor ons God aangekla het. Hulle het self die oorwinning oor hom behaal, danksy die bloed van die Lam en die boodskap waarvan hulle getuig het en hulle het nie hulle lewens so liefgehad, dat hulle onwillig was om vir Hom te sterf nie.” Let veral op vers 11 – lees dit uit die ou vertaling: En hulle het hom (dit is nou die satan) oorwin deur drie dinge: Eerstens deur die bloed van die Lam, tweedens deur die woord van hulle getuienis, en derdens hulle het tot die dood toe hulle lewe nie liefgehad nie.” Nou, ons sal ‘n bietjie later terugkom na hierdie vers toe in die lig van ons lering. Continue reading “Geloofsfondamente No.05 – Geloof Alleen”

Geloofsfondamente No.04 – Christus Alleen

Solus Christus (Christus Alleen)

Nico van der Walt

Ons praat oor Solus Christus. Christus Alleen. Dis ‘n heerlike onderwerp. Hierdie solo dring daarop aan dat die soenverdienste van Jesus Christus alleen genoegsaam is vir redding. Die reformatore het dit herontdek nadat die kerk deur ‘n duisend jaar van duisternis oor hierdie saak gekom het na Augustinus. Daarmee wil ek nie sê dat daar niemand in daardie duisend jaar was wat die evangelie nie verstaan het in daardie tyd nie. Daar was mense wat dit verstaan het. Continue reading “Geloofsfondamente No.04 – Christus Alleen”

Geloofsfondamente No.03 – Genade Alleen

Sola Gratia (Genade alleen)

Nico van der Walt

Ons gaan veral kyk na die gelykenis van die Skrifgeleerde, die Fariseer en die Tollenaar. Ek gaan net eers inleidend ‘n paar dinge sê voordat ons daarby uitkom.

Een van die wekroepe van die Reformasie was natuurlik “Sola Gratia”- genade alleen. Laas keer het ons gekyk na Sola Scriptura. Die Reformatore het teruggekeer na die Nuwe Testamentiese waarheid van genade alleen – dit teenoor die Rooms-Katolieke leer van genade plus werk as die grond vir ons redding. Veral het die Rooms-Katolieke kerk (en dis maar tot vandag toe so) dit beklemtoon dat dit ja, God se genade in Christus is, maar daarmee saam menslike werke en veral die gebruik van die sakramente waarvan Rome sewe het, sewe sakramente, terwyl ons glo daar is net twee. Dit was dus die groot motivering: genade alleen. Julle sal met my saamstem dat hierdie is nie maar net ‘n sekondêre saak nie, dit bepaal alles, want as Rome reg is dan dink ek kan ek sê is ons verlore, want nie een van ons beoefen gereeld en gedissiplineerd sewe sakramente nie. So dit is van die allergrootste, onuitspreeklike belang dat ons die Bybel reg sal verstaan op hierdie punt. Continue reading “Geloofsfondamente No.03 – Genade Alleen”

Geloofsfondamente No.02 – Die Skrif alleen

Sola Scriptura (Die Skrif alleen)

’n Reeks van preke wat Nico van der Walt gelewer het.

Terugblik

Ons het gepraat oor die absolutes in ons geloof; dat daar deur die eeue sekere vaste bakens was, sekere vaste hoekpenne, wat universeel en tydloos geldig is. Dit is natuurlik ‘n stelling wat nie baie gewild is in ons dag nie. Ons leef in die dag van postmodernisme en die hart van postmodernisme lê in die idee van relatiwiteit. Alles is relatief, niks is vas nie. Dis hoe jy dit beleef, dit is wat saak maak, maar vir objektiewe waarheid het die postmodernisme bloedweinig ruimte en dis baie algemeen in ons dag. As ‘n mens dus praat van vaste, onwankelbare, ewige, universele waarhede, dan gaan dit teen die grein van ons dag. Dit is nogtans wat die Bybel ons leer en ek dink wat enige normale, nugter mens besef waar is. Alles kan nie maar net relatief wees nie. Continue reading “Geloofsfondamente No.02 – Die Skrif alleen”

Geloofsfondamente No.01 – Historiese Christelike Geloof

Die Historiese Christelike Geloof

Nico van der Walt

Judas 1v3

Dis ‘n baie sprekende en interessante vers hierdie. ‘n Mens het die indruk dat Judas van plan was om vir hulle te skryf oor, soos hy in die Ou Vertaling sê, ons gemeenskaplike saligheid, oor die wondere van hulle verlossing. Dan sê hy wel, ek voel my tog verplig en dan gaan hy as’t ware op ‘n syspoor en hy begin praat oor die noodsaak om te stry vir die geloof wat hy sê, eenmaal aan ons oorgelewer is. Continue reading “Geloofsfondamente No.01 – Historiese Christelike Geloof”