Moderne Sadduseërs en Fariseërs Deel2

In die vorige artikel het ons begin kyk na hierdie eeue oue verskynsel in die kerk van Jesus Christus na aanleiding van ‘n hoofstuk in die boek van JC Ryle “Churches Beware!” In hierdie artikel fokus ons op sekere voorsorg maatreels en teenmiddels  teen die suurdeeg van die Fariseërs en die Sadduseërs wat elkeen van ons tot vandag toe bedreig. (Baie van hierdie gedagtes is my vry vertaling uit JC Ryle se boek met my eie toevoegings t.o.v. huidige omstandighede en toepassing.)

Inleiding

In die eerste plek benodig ons meer as ooit die teenwoordigheid van die Heilige Gees in ons harte om ons te lei, te leer en ons suiwer en regsinnig  te hou in ons geloofslewe sodat ons nie wegval en mislei word nie.

Sekere medikasie is van besondere waarde ten tye van die uitbreek van epidemies. So ook is dit nodig dat ons ons greep op sekere belangrike leerstellings as teenmiddels teen geestelike agteruitgang en gevare wat die kerk bedreig, veral die suurdeeg van die Fariseers en die Sadduseers, stewiger as ooit tevore vasgryp. Wat is hierdie leerstellings?

Die Totale Verdorwenheid van die Menslike Natuur

Die verdorwenheid van die menslike natuur is nie net ‘n gedeeltelike, veldiepte siekte nie, maar ‘n radikale en universele verdorwenheid van die menslike wil, intellek, begeertes, hatstogte en gewete. Ons is nie maar net armsalige, “kry my jammer” sondaars in God se oë nie, maar diep skuldige en blaamwaardige sondaars wat regverdiglik God se  toorn en oordeel verdien. Daar is min dwaal leringe wat nie begin by ‘n foutiewe siening van die verdorwenheid van die menslike natuur nie. ‘n Foutiewe diagnose van ‘n siekte sal altyd lei tot ‘n foutiewe siening van die geneesmiddel.

Die Inspirasie en Outoriteit van die Bybel

Ons moet baie noukeurig let op ons leer oor die inspirasie en outoriteit van die Bybel. Laat ons te midde van al die stemme wat die gesag van die Skrif verdag maak vrymoediglik en met oortuiging bely dat die hele Bybel deur die inspirasie van die Heilige Gees deur God aan ons gegee is. God het alles geskep en die Bybel is ‘n Gods openbaring van wie Hy is, hoe hy alles geskape het en hoe ons Hom kan ken en hoe Hy wil hê ons moet lewe. Daar mag dinge wees in hierdie boek wat vir ons te hoog en diep is om volledig te verstaan, dis ‘n wonderwerk en alle wonderwerke is noodwendig misterieus. As ons nie iets kan glo tot ons alles daaromtrent verstaan nie dan is daar min dinge wat ons werklik sal glo.
Ons hoef nie bang te wees vir die ontdekkings van die wetenskap nie.

[my toevoeging]
Martyn Lloyd Jones ‘n vorige bekende prediker in Engeland het die volgende per geleentheid gesê:

‘Because the Spirit has born witness within us of the truth of the Scripture, we do believe whatever is asserted in the Scripture account of creation, about the whole cosmos, is true because God has said it, and though Scripture may appear to conflict with certain discoveries of science at the present time, we exhort people to be patient, assuring them that ultimately scientists will discover that they have been in error at some point or other …Various organs were pronounced ‘vestigial’, useless, but have since been found to be important.  Thus we base our position on Scripture alone and this has always been the Protestant view of Scripture.’…..

Dit is dan ook so dat ‘n groeiende groep regsinnige wetenskaplikes tans die waarheid van die Bybelse weergawe bevestig en die evolusioniste se anti-bybelse aantygings weerlê. (sien bv. http://creation.com/  en  http://www.biblicalcreationministries.org.uk

Dr Martyn Lloyd het verder ook gesê:

Some have put forward the theory that Genesis does not claim to be a scientific treatise, but is just allegory or poetry, that the Bible does not pretend to be scientifically accurate but is a typical, poetical, allegorical way of describing creation. To this the answer is, of course, that there is not a trace of poetry in these early chapters of Genesis. The form is not poetical at all. It claims to be history. It claims to be giving facts, and the history that follows immediately and directly out of it is certainly true history and not allegory. [my toevoeging sluit]

So ons hoef nie bang te wees vir die ontdekkings van die wetenskap of die onwetenskaplike aanbiedings in die naam van wetenskap nie. Sterrekundiges mag die hemele swiep met hulle teleskope en geoloë diep in die aarde grawe en dikwels valse aantygings maak, maar nooit sal hulle die outoriteit van die Bybel kan skud nie. Die stem van God en die werk van God se hande sal nooit mekaar weerspreek nie.

Die Woord van God is ook die enigste maatstaf vir geloof en praktyk. Niks wat nie geskrywe staan in hierdie boek mag vereis word van enige persoon as noodsaaklik vir verlossing nie en hoe aantreklik en geloofwaardig nuwe leerstellings ookal mag lyk, as dit nie in die Woord van God gevind word nie, is dit ons aandag nie werd nie. Dit maak nie saak wie dit is wat sulke aantygings maak nie, of hy ‘n predikant, teoloog , aartsbiskop, moderator of wie hy ookal is nie. Maak ook nie saak hoe welsprekend en hoe oortuigend so iets aangebied word nie.

En laastens gebruik hierdie Boek (Bybel) as ‘n geïnspireerde Boek met eerbied. Lees dit met ‘n oop en tere gemoed en met verwagting soos jy die woorde van ‘n afwesige pa sal lees. Verwag om daarin misterieeuse dinge te vind wat net so moeilik is om te verstaan soos sekere dinge in die boek van die natuur soos Lord Baker ons  vermaan, “Dat die mens nie die meester is van die boek van die natuur nie, slegs die interpreteerder”, net so nader ons die Boek van God nie om die meester daarvan te wees wat God probeer leer nie, maar die nederige student wat soek om dit te verstaan.

Die Versoeningswerk en Plaasvervangende Offer van Christus

Ons moet vrymoediglik die versoenings en prieterlike werk van ons Here en Verlosser Jesus Christus proklameer. Sy dood aan die kruis was geen gewone dood nie, dit was nie maar net die dood van ‘n gewone martelaar soos Cranner, Ridley of Latimer of iemand wat vir ons ‘n magtige voorbeeld gestel het van self-opoffering nie. Nee, die dood van Christus was ‘n offer van Christus se eie liggaam en bloed om voor God versoening te doen vir die mens se sonde en verbreking van God se wet. Dit was ‘n simboliese vervulling van al die offers van die wet van Moses. Sonder die storting van daardie bloed het daar nooit, kon daar nooit  en sal daar nooit enige vergifnis van sonde plaasvind nie. Ons moet terselftertyd proklameer dat hierdie gekruisigde Verlosser nou vir ewig sit aan die regterhand van God om in te tree en voorbidding te doen vir almal wat tot God nader deur Hom en hulle geloof in Hom geplaas het, en dat Hy nooit hierdie amp van Hoëpriester en Middelaar aan enigiemand anders of enige groep op aarde oorgedra het nie, nie Maria nie, nie engele nie, nie heiliges nie, nie priesters nie. Niemand kan tussen ons en God staan nie, behalwe die enigste middelaar Jesus Christus. Vrede in ons gewete en vergifnis en kwytskelding van ons sonde kan nie bekom word deur belydenis aan ‘n aardse priester nie maar alleen deur te gaan en ons sonde te bely voor die groot Hoëpriester Jesus Christus wat alleen kan sê “Jou sondes is vergewe, gaan in vrede”

Laastens moet ons vrymoediglik proklameer dat vrede met God bekom deur geloof in Jesus Christus behou moet word nie deur blote uiterlike seremoniele aanbiddings handelinge nie, nie deur die sakrament van die nagmaal daagliks te ontvang nie maar deur die daaglikse gewoonte om op te kyk na Jesus Christus deur die geloof, deur Sy liggaam te eet in die geloof en sy bloed te drink deur die geloof – daardie eet en drink waarvan ons Here gepraat het toe Hy gesê dat hy wat Sy vleis eet sal vind dat dit waarlik kos is, en wie sy bloed drink sal vind dat dit waarlik drank is (Jo 6:55). John Owen het lank tevore al gesê dat as daar een ding is wat Satan graag sal wil omverwerp dan is dit die prieterlike amp van ons Here en Verlosser Jesus Christus want dis die primêre fondasie van geloof en vertroosting vir die kerk.

Die Werk van die Heilige Gees

Laastens moet ons aandagtig toesig hou oor ons leer oor die werk van die Heilige Gees. Sy werk op ons harte is geen onsekere en onsigbare werk nie en daar waar Hy is, is Hy nie so verborge dat ons Hom nie voel of Sy werk waarneem nie. ‘n mens neem waar dat iemand lewe deur die feit dat hy asemhaal, so is die invloed van die Heilige Gees. Niemand kan die Heilige Gees vir homself toeëien as Sy vrugte en bekende en gevoelde effekte nie in so persoon sigbaar is nie. Waar Hy is, sal daar altyd ‘n nuwe skepping en ‘n nuwe mens wees, nuwe kennis, nuwe geloof, nuwe heiligheid, nuwe vrugte in die lewe, in die familie, in die samelewing, in die kerk. En waar hierdie nuwe dinge nie gesien kan word nie kan ons met oortuiging sê dat daar geen werk van die Heilige Gees is nie.

So onthou hierdie vier uiters belangrike punte:

 1. Helder siening van die sondige verdorwenheid van die menslike natuur.
 2. Helder siening van die Inspirasie van die Woord van God.
 3. Helder siening van die versoenings en priesterlike werk van ons Here en Verlosser Jesus Christus.
 4. En ‘n helder siening van die werk van die Heilige Gees.

Vreemde leringe oor die kerk, die sakrament, die liefde van God, die dood van Christus en die ewige oordeel sal nie vrugbare teelaarde in ons harte vind as ons hierdie vier waarhede in plek het nie. Hulle bied belangrike beskerming teen die suurdeeg van die Fariseërs en Sadduseërs.

Toepassing

Watter raad is daar dan vir ons in hierdie tye waarin ons lewe

 1. Maak seker jy is gered, verlos, wedergebore. Dis nie genoeg om aan ‘n suiwer en regsinnige kerk te behoort nie, jy moet aan Christus behoort. Jy kan intelektueel suiwer wees in jou geloof, suiwer leer voorstaan en tog nie suiwer wees in die hart nie. Kan jy sê dat jou hart reg is in die oë van God, is dit vernuwe deur die Heilige Gees. Woon Christus daar deur die geloof. O moenie rus voordat jy nie hierop ‘n bevredigende antwoord kan gee nie. Die persoon wat ongered sterwe hoe suiwer sy sienings ookal was, is so seker verlore vir ewig soos die slegste Fariseër en Sadduseër wat ooit gelewe het.
 2. As jy suiwer in geloof wil wees studeer die Bybel getrou. Dis gegee as ‘n lamp vir ons voet en ‘n lig vir ons pad. Niemand wat dit eerbiedig, nederig en gereeld lees sal toegelaat word om die weg na die hemel te mis nie. Wil jy weet wat die waarheid is, verwar mense jou, verwar selfs bedienaars van die Woord jou? Wil jy weet wat om te glo en wat jy moet doen om gered te word?  Tel dan jou Bybel op met ‘n ernstige gebed vir die lering van die Heilige Gees. Lees dit met ‘n eerlike determinasie om te bly by sy lesse, doen dit getrou en volhardend en die lig sal vir jou deurbreek en jy sal bewaar word van die suurdeeg van die Fariseërs en die Sadduseërs en gelei word na die ewige lewe. Die manier om ‘n ding te doen is om dit te doen.
 3. As jy rede het om te glo dat jy suiwer is in geloof en hart gee dan elke  individuele waarheid van die Christelike geloof dieselfde posisie en plek in jou hart as wat die Woord van God daaraan gee. Die kerk moet nie bo Christus geplaas word nie. Die sakramente moet nie bo geloof en die werk van die Heilige Gees geplaas word nie. Predikers moet nie verhef word bo die plek wat Christus aan hulle toegesê het nie. Genademiddele moet nie gesien word as ‘n einddoel op sigself nie, maar slegs as ‘n middel tot ‘n doel. Daarom is dit so belangrik om die hele Woord van God te bestudeer en niks weg te laat nie of om sekere dele meer te lees as ander dele nie. Hier lê die waarde van om ‘n duidelike sistematiese kennis te hê van die Christelike godsdiens. Hier is die groot geloofsbelydenisse soos die Westminster Geloofsbelydenis of die Nederlandse geloofsbelydenis of die 39 artikels van die Kerk van Engeland of die 1689 Baptiste belydenis van groot waarde. Enige opmerksame leser sal gou agterkom dat daar bitter min verskille is tussen hierdie belydenisgeskrifte wat betref die belangrike geloofswaarhede en leringe van die Bybel. Die verskille lê in randwaarhede of nie-essensiële waarhede soos verskillende vorme van kerkregering of verskillende verstaan van die doop. Hierdie geskrifte is niks anders nie as slegs ‘n sistematiese opsomming van belangrike leerstukke van die Bybel en dis van groot waarde om dit deur te werk maar maak jouself vas aan die Woord nie die belydenis skrif nie. Die belydenis help jou net om die waarhede op te spoor in die Bybel, dit makliker te verwoord en dit te onthou.
 4. Laat my elke ware dienskneg van Christus ernstig waarsku om nie mislei te word deur die oënskynlike skadelose verbloeming waaronder valse leer ons siele in hierdie dae nader nie. Wees gewaarsku om nie ‘n leraar te vertrou, hoe ernstig hy ook mag voorkom, wat vashou aan valse leer maar tog ook ‘n hele klomp waarheid verkondig nie. So ‘n leraar is juis die een wat jou skade gaan aandoen. Gif is op sy gevaarlikste as dit gegee word in klein dosisse gemeng met gesonde kos. Petrus was ernstig toe hy Jesus wou keer om na die kruis te gaan, maar Jesus het aan hom gesê: “Gaan weg agter my, Satan”. Saul was ernstig toe hy met groot ywer oral Christene vervolg het, uit onkunde. Vandag word ware ernstige christene bestempel as “fundamentaliste” omdat hulle hou by die fundamentele waarhede en leerstellings van die Bybel – en hier praat ek nie van die Fariseers en Sadduseers, wat in hulle misleiding, dink dat hulle die bewaarders van die waarheid is nie.
  Dis ‘n vreeslike waarheid dat die Satan homself verander in ‘n engel van die lig (2 Kor 11:4). So moet dus nie dink net omdat iemand ernstig is, is hy met die waarheid besig nie, dit moet erns wees ter wille van Christus en Sy volle waarheid anders is dit niks werd nie. Wat hoog aangeskrewe is by mense is dikwels verwerplik in die oë van God.
 5. Ondersoek jou hart dikwels en deeglik om jou te vergewis van jou staat voor God. Ons leef in ‘n haastige, woelige samelewing en baie dinge wat kompeteer om ons tyd in beslag te neem en op te vreet, soos Televisie en die Internet. As jy dus wil seker maak dat jy nie val nie maak tyd om gereeld alleen met God te wees, te bid, Sy Woord te lees en daaroor te peins en na te dink.
 6. Laastens, stry kragtig vir die geloof wat eenmaal aan die heiliges oorgelewer is (Judas 1:3). Ons het geen rede om skaam te wees vir daardie geloof nie. Nêrens word soveel mense gered as in daardie gemeentes waar die evangelie van Jesus Christus gepreek word in al sy volheid sonder om gemeng te word met die leer van die Fariseërs en Sadduseërs nie. Dis die krag tot redding vir elkeen wat glo. Moet jou nooit skaam vir die waarheid soos dit is in Christus Jesus nie. “Want elkeen wat hom vir My (Jesus) en my woorde skaam in hierdie owerspelige en sondige geslag, vir hom sal die Seun van die mens Hom ook skaam wanneer Hy kom in die heerlikheid van sy Vader met die heilige engele.”(Mk 8:38)