Karaktereienskappe van God

DIE KARAKTEREIENSKAPPE VAN GOD
Die alwetendheid van God:
Daar word ‘n fabel vertel van 6 blinde mans van Indië wat na ‘n paleis genooi was vir ‘n toer daardeur. In die agterplaas het daar ‘n olifant gestaan waaraan hulle kon gaan raak en dan moes elkeen sy kommentaar lewer:
– Die eerste man raak aan die olifant se lyf en sê dat hy soos ‘n muur is.
– Die tweede raak aan sy slurp en sê dat ‘n olifant soos ‘n slang is.
– Die derde raak aan sy tande en sê dat die olifant soos ‘n spies is.
– Die vierde man raak aan sy been en sy kommentaar was dat die olifant soos ‘n boom is.
– Die vyfde raak aan sy oor en sê dat die olifant soos ‘n groot waaier is waarmee koel gewaai word.
– Die laaste man raak aan die olifant se stert en sê dat hy soos ‘n tou is.
Die probleem was dat elkeen die olifant net aan een enkele liggaamsdeel geraak en gevoel het en daarom kon hulle nie agterkom hoe ‘n olifant nou regtig lyk nie.
Trek ons daardie fabel deur na die geestelike lewe ontdek ons dat baie mense ‘n verkeerde idee omtrent God het juis omdat hulle Hom nie van alle kante SOOS IN DIE SKRIF OPENBAAR, kan of wil sien nie.
Dis uiters belangrik dat ons idee omtrent God so na as moontlik sal wees aan wat die Bybel ons leer. Ons is so geneig om die HERE in die kompartemente van ons verstand te wil inpas, maar die enigste manier om te ontdek wie die HERE God werklik is, is om te ontdek wat Hy van Homself in die Skrif geopenbaar het. Hy het Homself juis in die Skrif in verskillende attribute of verskillende definisies van Sy karakter geopenbaar.
Wat sê die Bybel rakende God se karakter?
Hy is onbegryplik in die lig van ons beperkte verstand. Die vriend van Job, Sofar, het reg gehad toe hy Job bestraf het deur te sê in Job. 11:7-10 “Kan jy die dieptes van God peil? Of sal jy kan deurdring tot by die volmaaktheid van die Almagtige? Hoogtes van die hemel —wat kan jy doen? Dieper as die doderyk—wat kan jy weet? Langer as die aarde is die maat daarvan en breër as die see. As Hy verbyskuiwe en gevange neem en ‘n regsvergadering oproep—wie sal Hom dan teëhou?” Ook Ps. 145:3 beaam dit “Die HERE is groot en baie lofwaardig, en sy grootheid is ondeurgrondelik.”
Alhoewel dit vir ons beperkte verstand haas onmoontlik is om God na regte te begryp is die feit om God te ken die fondasie van om ‘n kind van die Here te wees.
Johannes skryf in Joh. 17:3 “en dit is die ewige lewe, dat hulle U ken, die enige waaragtige God, en Jesus Christus wat U gestuur het.”
Hosea skryf in Hos. 6:3 “En laat ons ken—laat ons dit najaag om die HERE te ken…”
Paulus se begeerte spreek hy uit in Fil.3:10 “sodat ek Hom kan ken.”
Hoe tragies egter dat so baie mense, hulle harte op tydelike dinge ingestel het en die voorreg om God te ken verruil het vir die wêreld met al sy roem, populariteit en rykdom.
Waarin skep die Here behae? Nie in roem en eer en materiële dinge nie, maar daarin dat ons Hom sal ken! Dan. 11:32 “die volk wat hulle God ken, sal vashou en optree.”
Hoor wat sê die Here in Jer.9:23-24 “So sê die HERE: Laat die wyse hom nie beroem op sy wysheid nie, en laat die sterke hom nie beroem op sy sterkte nie, laat die ryke hom nie beroem op sy rykdom nie; maar laat hy wat wil roem, hom hierop beroem dat hy verstaan en My ken, dat Ek die HERE is wat goedertierenheid, reg en geregtigheid op die aarde doen; want in dié dinge het Ek ‘n behae, spreek die HERE.”

Waarom is dit belangrik om God te ken?
Die belangrikste van alle kennis omtrent God is om ‘n begrip te hê van wie Hy is soos geopenbaar in die Bybel. ‘n Onbekende God kan nie vertrou word òf gedien word òf aanbid word nie! In hierdie reeks is dit belangrik dat ons kennis van God sal opdoen en dat ons die Here sal vertrou om dit aan ons harte te seën sodat ons dit in ons lewens kan toepas en sodat ons lewens daardeur verander kan word.

Pot lensiesop:
‘n Sekere skrywer, Carlile, skryf in “The banner of Truth” en hy vra: ‘’Waarin roem u en ek? En watter onderwerp wek ons die meeste op en vul ons harte?’’ Reken ons nog dat om God te ken die hoogste skat in die wêreld is? As dit nie so is nie, skryf hy, “het ons lankal ons eersgeboorte reg verkoop vir ‘n pot lensiesop.” In plaas van ons eersgeboorte reg vir ‘n pot sop te verkoop moet ons liewer leer om soos Dawid te sê in Ps.63:2-3 – “…o God, U is my God, U soek ek; my siel dors na U, my vlees smag na U, in ‘n dor en uitgedroogde land, sonder water. ….. om u sterkte en u heerlikheid te sien.”
Deut.4:29 sê dat ons die Here God sal vind as ons Hom met ons hele hart en siel soek.
Die begeerte van Paulus behoort ook ons hartsbegeerte te wees wanneer hy dit uitspreek in Fil.3:10 “sodat ek Hom kan ken en die krag van Sy opstanding en die gemeenskap aan Sy lyde terwyl ek aan Sy dood gelykvormig word.”
Die amplified Bybel sê dit so: “my determined purpose is that I may know Him – that I may progressively become more deeply and intimately acquainted with Him, perceiving and recognizing and understanding the wonders of His Person more strongly and more clearly.”

Die alwetenheid van God:
Wat sê die Bybel van die alwetende en alsiende God:
– Die Bybel sê dat God alwetend is en dat Hy alles weet. In Joh.21:17 het God geweet wat Petrus sou sê.
– Hy ken en weet van elke denkbaar moontlike ding of saak en elke gebeurtenis van die verlede, hede en die toekoms.
– Hy is bewus en bekend met elke besonderheid van elke wese in die hemel en op die aarde en in die hel. Ps.139:2-4 “U ken my sit en my opstaan; U verstaan van ver my gedagte. U deurvors my gaan en my lê, en U is met al my weë goed bekend. Want daar is nog geen woord op my tong nie—of U, HERE, U ken dit geheel en al.”
•Niks ontgaan Sy aandag en niks kan vir Hom weggesteek word nie en niks vergeet die Here God nie. Dan.2:22 “…Hy weet wat in die duister is…”
Hy fouteer nooit en verander nooit en kyk niks mis nie – Heb.4:13 “En daar is geen skepsel onsigbaar voor Hom nie, maar alles is oop en bloot voor die oë van Hom met wie ons te doen het.”
Ons kan saam met die Psalmdigter uitroep soos hy uitgeroep het in Ps.139:6 “Om dit te begryp, is te wonderbaar vir my, te hoog: ek kan daar nie by nie.”
Hoe ernstig en indrukwekkend is hierdie feite omtrent die Alwetende God nie.
Niks kan vir Hom weggesteek word nie Eseg.11:5 “… en wat in julle gees opkom, weet Ék.”
KJV. : “…for I know the things that come into your mind, every one of them.”
Al is Hy onsigbaar vir ons as mens is ons nie onsigbaar vir Hom nie. Die bome en blare (Gen.3:9) kon Adam en Eva nie wegsteek vir God nie. Geen menslike oog kon sien toe Kain vir Abel doodslaan nie (Gen.4), maar sy Maker was getuie. Sara mag in die verborgenheid van haar tent gelag het (Gen. 18), toe die engel aankondig dat sy gaan swanger word, maar vir die Alwetende God was dit bekend.
Agan kon die goud en silwer en mantel in sy tent begrawe (Jos. 7) maar God het dit in die lig gebring.
Dawid kon baie planne maak om sy sonde toe te smeer maar kort voor lank het die Alwetende God Sy dienskneg gestuur om aan Dawid te sê: “U is die man!”! (2 Sam. 12:7)

Aan elke mens word die waarskuwing gegee om nie met enige vorm van sonde te speel nie want Num.32:23 “… en weet dan dat julle sonde julle sal uitvind.”
Hoe graag sal mense nie die Ewige God van Sy Alwetendheid wil stroop nie, want die oorgrote meerderheid mense lewe vandag asof daar nie ‘n God is nie. Nasies wat van die bestaan van God bewus is, lewe asof daar geen God is nie. Handelaars in hulle winkels; boere op hulle lande; ouers in hulle huise; jongmense in hulle allerdaagse lewe, leef asof daar nie ‘n Oog of Oor is wat alles sien en van alles weet nie.
Hulle sou wat wou gee dat daar geen Getuie soos God rakende hulle sonde sou wees nie. Geen Deursoeker van hulle harte en geen Regter oor hulle sonde nie.
Hoe graag sou mense nie die gedagte van God uit hulle sisteem en gedagtes wou uitstoot nie – Hos.7:2 “En hulle sê nie in hulle hart dat Ek aan al hulle boosheid dink nie; nou omsingel hulle dade hulle, dit lê oop voor my aangesig.”
Hoe ernstig is Ps.90:8 nie – ‘n goeie rede dat elkeen voor God sal bewe – “U stel ons ongeregtighede voor U, ons verborge sondes in die lig van u aangesig.”

God se alwetenheid ‘n troos vir gelowiges:
Vir die ware kind van die Here is die gedagte van die Alwetende God vol troos, want:
– ten tye van verwarring kan die kind van die Here saam met Job.23:10 sê: “Want Hy weet hoe my wandel is; as Hy my toets, sal ek soos goud te voorskyn kom.”
-dinge kan vir ons onverstaanbaar wees maar ons weet dat Hy weet.
-ten tye van swakheid en siekte en moegheid bemoedig die kind van die Here homself met die wete dat God weet dat ons maar net stof is Ps. 103:14.
– dit gee bemoediging in gebed, want geen traan of sug na die hemel sal ongesien by die Here verbygaan nie. Ps.34:19 getuig “Die HERE is naby die wat gebroke is van hart, en Hy verlos die wat verslae is van gees.”
Jes. 65:24 bevestig – “En voordat hulle roep, sal Ek antwoord; terwyl hulle nog spreek, verhoor Ek.”
Ek wil afsluit deur u te neem na Spr.15:11 “Die doderyk en die plek van vertering lê oop voor die HERE, hoeveel te meer die harte van die mensekinders!”
Kom ons bespreek bogenoemde teksvers deur 4 eenvoudige vrae nl. Waarom, Hoe, Wat en Wanneer?
1. Waarom?
Waarom, as dit duidelik is dat die doderyk en plek van vertering oop voor God lê, sal dit ‘n probleem vir God wees om die eenvoudige hart van die mens te ken? As God die diepste geheim van die magtige skepping, van voor die tyd van Adam, goed ken, wat is die hart van die mens dan? As die oog van God die diepte en omvang van die dood en hel kan sien wat is die hart van die mens van wie Hy sê in Jes.40:15 – “die nasies is soos ‘n druppel aan die emmer, en soos ‘n stoffie aan die weegskaal word hulle gereken.”
As die dood en die doderyk deur die eeue en tot in ewigheid voor God oop en bloot is, wat is die mens wat slegs ‘n kort tydjie bestaan en dan skielik vergaan?
Waarom sal die kort geskiedenis van jou en my lewe dan nie iets wees waarvan Hy alles weet nie?
2. Hoe?
Hoe ken God die hart van die mensekinders? Tot watter mate ken God die hart van die mensekinders? Hy ken die harte so goed dat Hy sê Jer.17:10 – “EK, die HERE, deursoek die hart, toets die niere, om aan elkeen te gee na sy weë, volgens die vrug van sy handelinge.”
Heb.4:12 “Want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard en dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg, en is ‘n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart.”
NAV: “Dit beoordeel die bedoelings en gedagtes van die hart.”
AMP: “exposing and sifting and analyzing and judging the very thoughts and purposes of the heart.”
Die Psalmdigter het ook geweet dat die Here sy hart ken en daarom bid hy in Ps.139:23-24 – “Deurgrond my, o God, en ken my hart; toets my en ken my gedagtes; en kyk of daar by my ‘n weg is van smart, en lei my op die ewige weg!”
Dawid sê vir Salomo 1 Kron.28:9 “En jy, my seun Salomo, ken die God van jou vader en dien Hom met ‘n volkome hart en met ‘n gewillige siel, want die HERE deursoek al die harte, en Hy verstaan elke versinsel van die gedagtes. As jy Hom soek, sal Hy Hom deur jou laat vind; maar as jy Hom verlaat, sal Hy jou vir altyd verstoot.”
Spr.5:21 “Want elke mens se weë is voor die oë van die HERE, en Hy weeg al sy gange.”
Job bid in Job. 31:6 “laat Hy my dan weeg op ‘n regte weegskaal, sodat God my onskuld kan weet!” Dit is hoe God die harte ken!

3. Wat?
Wat sien God in die hart van die mensekind? Hy sien onheilige drange, laster, moord, egbreuk, haat, jaloesie, wraak, liefdeloosheid en hardheid. Hy weet jy het nog nooit gemoor nie, maar Hy weet van die moord in jou hart.
Miskien het jy nog nooit jou hande besoedel met wellus nie, maar God weet van elke gedagte en verbeelding wat op ‘n wilde jaagtog gegaan het. Hy sien diep in die hart die rebellie en opstand en trots want hy deursoek en ken ten volle. Hy weet van elke keer wat Hy met jou gepraat het en wat jy jou voorgeneem het om aan God oor te gee, maar net weer voortgegaan het soos voorheen. Hy is die beoordeelaar van die harte en wanneer die laaste dag aanbreek en die boeke geopen gaan word, dan sal daar gesien en geweet word hoe presies en versigtig en persoonlik die kennis van God rakende die mens se hart was.

4. Wanneer?
Wanneer sien God in die harte? Enige plek, enige tyd en daarom is dit dwaas om te dink dat jy iets vir die Allerhoogste kan wegsteek. Hy ken elke besonderheid van ons lewe in so mate dat Hy in Luk.12:7 sê dat elke haar op ons hoof getel is.
Elke ding wat onder die kombers van die nag gedoen is weet Hy van want Ps.139:12 getuig – “Die duisternis is vir U nie donker nie, en die nag gee lig soos die dag, die duisternis is soos die lig.”
Hy ken elke oomblik, elke skynheilige voorgee-lewe want vir die skynheilige godsdiensleiers van Sy tyd het Jesus gesê in Matt. 23:27-28 dat hulle witgepleisterde grafte is. Hy het dit gesê omdat hulle van buite wel pragtig godsdienstig gelyk het maar binne vol doodsbeendere van skynheiligheid was.
Hy ken die begin en einde van ons lewe en ook elke tree tussenin. Hy weet dat die hele lewe, wat ons so maklik insluk, ‘n maskerparade is waarin so baie die masker van godsdiens aantrek. Hoe donker gaan die uur van die ewigheid nie wees wanneer al die maskers afgehaal sal moet word nie!
Daar kom ‘n uur wanneer die Here God die hart van my as dominee en elke kerkraadslid en elke lidmaat gaan oopmaak. Hoe baie van ons gaan dan nie voor God bewe nie? Daardie uur wanneer ek nie meer vir u sal kan preek nie maar God Sy eie boodskap aan my sal wees.
Vlug liewer nou na Jesus en bekeer jou en Jesus sê jy sal lewe. Dan sal dieselfde Alwetende God wat vir jou ‘n verskrikking weens jou sonde is vir jou die wonder van die lewe word. Of, gaan huis toe en gaan sondig verder as jy die moed het en gaan breek maar die gebooie van die Here, as jy wil en kans sien. Weet egter dat jy besig is om jou eie ondergang te bewerk. Moenie langer voorgee dat jy oppad is na die hemel terwyl jy en die Here weet dat jy oppad is na die hel nie.
Dink maar net aan die verlore seun van Luk.15 dan sal jy weet dat dit is ook wat Hy met jou wil doen. Vlug nie langer weg nie want die Alwetende God wee ten sien alles.
Die Alwetendheid van God behoort ons met verwondering en bewondering te vul.
Niemand van ons weet wat die dag sal oplewer nie maar die toekoms is ‘n oop boek vir Hom die Alwetende Alsiende. Niks wat ons doen, sê of selfs dink is verborge vir die Here nie. Spr.15:3 “Op elke plek is die oë van die HERE, en hulle beskou opmerksaam die slegtes en die goeies.” As ons hieraan baie meer dink sal ons onsself baie meer in bedwang hou want Hy weet. Dan sal ons i.p.v. uit rat spring, saam met Hagar kan sê in Gen.16:13 “U is ‘n God wat sien. Want sy het gesê: Het ek hier ook gesien na Hom wat my sien?” Die besef van die Here God se algehele kennis van my lewe behoort ons met aanbidding te vul. Hy weet van my vanaf die begin. Hy weet van elke keer as ek gaan val en opstaan in die geestelike lewe.
Nieteenstaande alles wat Hy van my weet en vooruit weet, het Hy Sy hart aan ons verknog en ons liefgehad. Die besef hiervan behoort ons in aanbidding en bewondering te laat buig voor Hom.
Artikel deur Ds. Danie Jansen van Rensburg