Die beeld van God in die huwelik tussen man en vrou – Deel 1

Hier volg ‘n transkripsie van boodskappe van Nico van der Walt oor die huwelik en in hierdie artikel behandel hy inleidend die beeld van God in die man en vrou in die huwelik.
Gen 1v 26 en 27 – Toe het God gesê: “Kom Ons maak die mens as ons verteenwoordiger, Ons beeld, sodat hy kan heers oor die vis in die see, die voëls in die lug, die mak diere, die wilde diere en al die diere wat op die aarde kruip. God het die mens geskep as Sy verteenwoordiger, as beeld van God het Hy die mens geskep, man en vrou het Hy hulle geskep.”
Ek gaan by die diepste wortels en fondamente van die huwelik stilstaan. Dis baie belangrik dat ons die fundamentele beginsels van die huwelik reg het, anders word ons die prooi van die kragte van ons tyd. Die beginsels wat aangespreek gaan word is baie belangrik. Dit spreek dinge aan soos die vrou in die amp, homoseksualiteit en dan ook die huwelik. Genesis 1v26-27 is net 2 versies maar dis van die allergrootste belang! Die wortels, of fondamente, die beginsels van hierdie saak lê in die eerste 3 hoofstukke van Genesis. As Gen 1 tot 3 verwyder word uit die Bybel as deel van God se spreke dan raak die mens werklik vatbaar vir enige dwaling.

In Gen. 1v26 en 27 lê ingebed van die heel belangrikste beginsels van ons Christelike geloof. Wat ek wil hê julle moet raaksien, as ons dan bepaalde konserwatiewe standpunte het, rakende die vrou in die amp en oor homoseksualisme en die huwelik, dan is dit nie maar net konserwatisme nie, dit is omdat ons die Bybel ernstig opneem as die Woord van God. Daarom as jy ooit in gesprek is oor die temas – dis aktuele temas, dis warm temas – mense het sterk opinies hieroor, dan moet jy onthou om dit terug te vat na die fundamentele beginsels toe. Dis baie betekenisvol en interessant dat as Paulus ons terugvat na die vrou in die amp, dan beroep hy hom klokslag op hierdie eerste 3 hoofstukke van Genesis. Elke keer gaan anker hy homself aan hierdie eerste drie hoofstukke van die Bybel. Ek wil dus weer sê dat ons standpunte oor die huwelik, vrou in die amp en homoseksualisme, het te doen met die feit dat ons die Bybel ernstig opneem as die Woord van God en dan ook die eerste drie hoofstukke van Genesis. Dis deel van God se Woord en hy openbaar dan in hierdie drie hoofstukke fundamentele beginsels waarvan ons baie kan leer.

Ons standpunte is begrond, dis nie net konserwatisme nie. Ons verstaan ons uitgangspunte. Ons verstaan ons hoekpenne, of vertrekpunte, ons ankerpunte. As iemand van jou verskil oor hierdie sake, dan vat jy hom hierna toe. Dan stry jy nie met hom oor onbenullige, oppervlakkige sake nie. Nou is dit so dat die Kerk deur die eeue altyd hierdie 3 hoofstukke van Genenis ernstig opgeneem het. Van die vroegste tye af. Die oomblik as jy hierdie drie hoofstukke laat gaan, dan is jy ankerloos en op pad na geloofsversaking op die langer termyn. Miskien nie jy nie, maar jou kinders en kleinkinders en dit geld ook vir die kerk. As jy die tendense van die Westerse Kerk die afgelope dekades dopgehou het, sal jy besef dat dit hier begin het, ondermeer. Dis ‘n geleidelike proses van losraak, losraak, losraak. Kom ek verduidelik dit aan die lig van ‘n woordprentjie. As jy ‘n padda in ‘n pot kokende water plaas, sal hy natuurlik uitspring. Plaas hom in koue water en verhit dit stadig, dan sal hy nie die gevaar agterkom nie en hy kook dood. M.a.w. die padda is nie bewus van die gevaar, totdat dit te laat is nie. (Dié fenomina word dikwels gebruik om die onvermoë of onwilligheid van mense te illustreer om te reageer op gevare wat geleidelik plaasvind).
Tragedie is dat daar duisende goeie mense losgeraak het van die fundamentele beginsels. Dit is belangrik dat ons hoekpenne stewig in plek moet wees.
Wat behels die beeld van God in die mens in die eerste instansie? Die Here God het vir die mense opdragte gegee om die wêreld te ontwikkel en om te woeker in hierdie wêreld en te bewoon, dit te bewerk en te heers oor die natuur. Die mens moet inisiatief aan die dag lê, hy moet werk, besluite neem! Dit impliseer dat die mens met ‘n wil geskape is. Dit is deel van God, van die beeld van God, in die mens. Dit word algemeen aanvaar dat die mens met ‘n wil geskape is en ja, ‘n wil wat na die sondeval ongelukkig verwronge is. Soos ‘n kar wat in ‘n ongeluk was. Party mense lyk of hulle onder ‘n trein beland het, ander het dalk net ‘n ligte stampie weg, maar almal se wil is gebuig. Ons wil is radikaal gebuig. Ons praat dikwels van radikale verdorwenheid, vanuit ons wortel. Vanuit ons fundamentele mens is ons gebuig en loop dinge skeef in ons lewe. Ons ken dit so goed!
Die tweede aspek. Paulus skryf in Ef. 4:23 en 24 “Julle gees en gedagtes moet nuut word; lewe as nuwe mense wat as die beeld van God geskep is: lewe volkome volgens die wil van God en wees heilig.” Dit hang saam met die herstel van God se beeld in hulle lewens, in die herstel van die mens. Hulle moet hulle met die nuwe mens beklee en dit impliseer dat die mens ‘n morele wese is. Daar is dus reg en verkeerd in ‘n mens se lewe. As mens na die dierewêreld kyk, is dit nie so nie. Die dierewêreld tree instinkmatig op. Diere dink nie moreel of eties nie, nie reg of verkeerd nie, hy doen net volgens sy instinkte. In Kol. 3:9 en 10 skryf die apostel Paulus – “en moenie vir mekaar lieg nie. Julle het met die ou, sondige mens en sy gewoontes gebreek en leef nou die lewe van die nuwe mens, wat al hoe meer vernuwe word na die beeld van sy Skepper en tot die volle kennis van God.” Die mens is ‘n rasionele wese – hy kan dink, kan besluite neem, hy kan inisiatiewe neem, navorsing doen, ensomeer.
Tot nou toe het ons gesien dat die beeld van God in die mens ‘n wil het, dat hy ‘n morele en ‘n rasionele wese is.
Nou is daar ‘n vierde aspek wat dikwels verwaarloos word. Dit is sy geslagtelikheid. Die mens is as man en vrou geskape. Dit is hoekom ons hierna verwys. Gen. 1v:27 – “God het die mens geskep as sy verteenwoordiger, as beeld van God het Hy die mens geskep, man en vrou het Hy hulle geskep.” Dis die geslagtelikheid van die mens. Die feit dat die mens man en vrou geskape is, het te doen met Sy beeld. Samevattend kan ons sê dat die beeld van God in die mens, sit in sy wil, sy moraliteit, sy kennis en sy geslagtelikheid. Die Westminster Shorter Catechism som dit so op: “How did God create man? God created man male and female, after his own image, in knowledge, righteousness, and holiness, with dominion over the creatures.” Gen. 1:26-28; Col. 3:10; Ef. 4:24.)
(Word vervolg)