Die vrou se verantwoordelikheid in die huwelik – Deel 2

Preek Transkripsie: die rol van die vrou in die huwelik Deel 2,
Uit Reeks: Die man en vrou in die gemeente van die Here.
Prediker: Nico van der Walt
sien hier vir Deel 1: DEEL I

“Mans en vrouens is verskillend in hul gedrag, hul gerigtheid, hul samestelling, hul vermoëns, hul prioriteite, hul temperamente en hulle anatomieë. Die vrou het ‘n ander plek in die span. Die man is as kaptein aangewys en die vrou ‘n uiters belangrike spanlid. ‘n Rugbyspan wat net ‘n kaptein het, is niks werd nie. Elkeen van ons is vir sy roeping toegerus. Dit is vanuit die skepping.

Die tweede motivering is vanuit die herskepping. Die apostel sê, “wees onderdanig, soos aan die Here,” dis die herskepping. Die daarstelling van die gemeente is tog deel van God se herskeppingswerk. Soos die gemeente aan Christus, volgens Efesiers 5v22b. Motivering een is wonderlik, maar dis nie genoeg nie. Hy het motivering twee nodig om regtig hierdie pen in te slaan.

Motivering een, naamlik die skeppingsverordening, kan ‘n huwelik red van ‘n hel op aarde, want gereddes en ongereddes is almal geskape wesens van God, en daarom as ongelowiges volgens God se skeppingsordes lewe sal hulle noodwendig die vrug daarvan pluk en sal dit met hulle goed gaan. Die ongelowiges en die heidense godsdienste verstaan ook hierdie beginsel. Orals is die man die hoof. Iets van die skepping het in hulle oorgebly. Dit kan bloot ‘n huwelik red om, met versigtigheid gesê, ‘n hel op aarde te wees. Dis egter motivering twee nl: “soos aan Christus”, wat van ‘n huwelik hemel op aarde maak. Die Here verbied gelowiges om met ongelowiges te trou (1Kor 7:39) maar is jy egter reeds getroud met ‘n ongelowige, wat argumentsonthalwe dan volgens die skeppingsordes lewe, dan is jou huwelik op sy beste, ten minste nie hel op aarde nie. Trou egter met ‘n ware gelowige en dan kan jou huwelik ten minste hemel op aarde word.

Kom ons praat oor ‘n praktiese toepassing van hierdie tweede motivering, vanuit die herskepping en ek gaan drie dinge vir julle noem. Waarin lê die vrou se onderwerping en hoe kom dit prakties tot uitdrukking?

In die eerste instansie lê die vrou se onderwerping daarin dat sy haar laat lei, laat versorg, laat beskerm en vrouens julle sal met my saamstem, dis vir julle wonderlik om mans te hê wat hul plek inneem, wat julle lei, en jul verlos van daardie sware las om self in alles te besluit. Mans wat julle versorg, maak nie saak hoe nie, maar hul versorg julle en mans wil jul beskerm. Is dit nie so nie? Daarom wil die Bybel vir die vroue sê, moenie probeer dra waarvoor julle nie ontwerp is nie. Dis ‘n wantroue in die Here. Dit lê daarin dat sy haar laat lei, dat sy haar laat versorg en laat beskerm. Sy gee haar gewoon oor, sonder om skuldig te voel. Die man het verantwoordelikheid vir haar aanvaar toe hulle getrou het. Nou wil ek dadelik sê, ek praat nie hier van die uitsonderings, mans wat om een of ander rede sieklik is en die vrou moet maar gaan werk nie. Ons leef in ‘n gebroke wêreld. Ons praat oor die ordes van die Here, die ideaal.

Tweedens, ons praat oor die praktiese toepassing van die vrou se onderdanigheid. Hoe kom dit tot uitdrukking. Daarin dat sy haarself tot sy beskikking stel. Sy dien hom, sy vul sy leemtes aan, want elke man is uniek en ons leef in ‘n gebroke wêreld en of julle dit nou wil weet of nie, mans ons het almal ernstige leemtes. Is dit nie so nie? Ons vrouens vul ons leemtes, ons vrouens leer ons ken. Hulle het hierdie besondere insig, hierdie besondere vermoë om te sien waar ons leemtes is en hul kom staan in ons plek daar en hulle ondersteun ons daar. Jy kry soms die situasie dat die vrou intellektueel meer begaafd is as die man, maar dan kom sy onder hom in. Onthou jy wat beteken dit om jouself te onderwerp, om jouself onder iemand te plaas. Dan kom sy onder hom in, ook intellektueel en sy ondersteun hom ook wat dit betref.

Derdens, moenie onafhanklik van die man optree nie. Laat hom toe om te lei. Moenie voor hom uithardloop nie, moet hom ook nie vashou en vertraag nie. Werk saam met hom, bly by hom. So sterk voel die apostel Petrus hieroor, dat hy sê, vrouens as julle ongelowige mans het, dan sê julle nie ‘n woord by die huis nie. Julle leef net die lewe. Hoe lyk die lewe wat hulle leef? Presies net soos ons hier praat en uiteindelik sê hy, julle sal sien, leef so, dan gaan julle jul mans wen. Dit geld nie net vir die verhouding tussen mans en vrouens nie, dit geld ook vir die verhouding tussen kinders en ouers, ensomeer.
Efesiers 5v24 sê dit moet in alles die geval wees. In alles moet die vrou onderdanig wees, m.a.w. daarmee wil die apostel beklemtoon, oor die volle spektrum van ons lewe as egpaar, maar die res van die Bybel gee vir ons twee kwalifikasies.
Die vrou mag nie toelaat dat die man haar in iets indwing, as dit iets is wat die Here eksplisiet verbied nie. Dan moet sy haar standpunt inneem en sê, my man ek is jammer, ek is aan die Here meer getrou as aan jou, ek is aan die Here meer gehoorsaam as aan jou. Ek sê, indien dit iets is wat teen haar gewete gaan, teen haar oortuigings gaan, dat die Here dit verbied, dan mag sy nie haar man daarin gehoorsaam nie en omgekeerd.
As die man haar weerhou om iets te doen wat sy weet sy moet doen in haar gehoorsaamheid aan die Here, en sy weet dit omdat die Woord eksplisiet daaroor skryf, nie omdat sy gisteraand ‘n droom gehad het nie. Ek praat van iets wat eksplisiet in die Bybel beveel word, dan moet sy op ‘n punt kom wat sy sê, my man ek is verskriklik jammer, maar dit moet ek doen, op hierdie punt. Jy weet my man, ek is alles aan jou onderdanig, maar hier moet ek aan die Here meer gehoorsaam wees as aan jou. Sê dit vir hom, kommunikeer met hom.

Dis interessant as jy na Sara kyk. 1 Petrus 3 prys Sara as ‘n model van onderdanigheid. Hierdie Sara, as jy haar geskiedenis gaan lees, kan jy sien sy was nie iemand wat haar laat omstoot het nie. Sy het haar standpunt gehuldig as dit by beginselsake gekom het. Kyk gerus na Genesis 21v9-12. Julle sal onthou dat sy nie ‘n kind kon kry nie en dan gee sy haar slavin vir Abraham en dan het hy ‘n kind by haar en die kind se naam is Ismael. Dan op ‘n stadium kry Sara tog ‘n baba en as dit nou die tyd is om die baba te speen, dan kom Sara agter dat Ismael lag vir haar baba en hy lag vir die hele situasie. Dan sê sy vir haar man, Abraham, môre-oggend as die son opkom, dan is hulle weg. Dan sê die Here vir Abraham, luister na jou vrou, luister na Sara, wat sy alles verlang, want deur Isak sal jou nageslag wees. Dit gaan hier dus nie oor ‘n vrou wat maar net altyd ‘n ja-suster is nie. Vrouens het oortuigings net soos mans en vrouens kan sterk staan op beginselsake, net soos mans.

Ter afsluiting. Hierdie kardinaal belangrike onderwerp moet ons goed van kennis neem. Ons leef in ‘n wêreld waar mense se hare regop staan as jy praat van vroue-onderdanigheid. Ons leef mos nou in ‘n tyd van vroueregte en vroue-feministe. Ons is nie geroep om volgens die weë van hierdie wêreld te leef nie, ons is geroep om die Here te volg en ‘n Christen sal Hom volg, sal in Sy ordes wil lewe. Laat die wêreld aangaan, maar wêreldgelykvormig wil ‘n Christen nie word nie. Julle weet hoeveel probleme daar is. Het ons al ooit ‘n hoër egskeidingsyfer in ons land gehad? Nou wil ek nie sê elke egskeiding is hieraan te wyte nie, maar feit bly staan, wat die huwelik aanbetref is ons volk grootliks uit God se ordes uit en daar is geweldige verwarring hieroor. Die rede is omdat hulle nie in God se ordes is nie. Vroue is nie meer in die Bybelse sin van die woord onderdanig nie en die mans is nie meer die hoof van hul huise nie. Ons samelewing sit met ‘n reuse gesagskrisis en die verbrokkeling begin in die huis. Dis ‘n bose kringloop. Kinders word groot in ‘n atmosfeer van hul Ma se rebellie en gesagsafkraak van Pa. Dis gewoonlik baie subtiel, maar dis hoe kinders grootword. Hulle gaan dus wanaangepas en waningelig in hul eie huwelike in en uiteindelik is hulle eie huwelike net nog erger as hulle ouers s’n. Die kinders sien hul Pa’s is muise, vloermatte en ploerte, in huise waar die mans nie kan standpunt inneem nie, waar hulle nie kan praat nie. Die vrou word altyd voorgestoot, sy moet praat, sy moet dit doen en dat. Geestelik is hul te hopeloos en te treurig om die kinders te lei, dan moet die Ma nou maar die ding doen. So word die kinders groot en as hulle trou dan is dit hulle model en dis die krisis. Die volgende geslag is net nog erger. Die gevolg is uiteindelik, in plaas van ‘n patriargale samelewing, sit jy met ‘n matriargale samelewing en laat ek ons net dadelik herinner dat die Bybel ons oproep om nie soos die wêreld te wees nie. Die Bybel roep ons op om nie die wêreld lief te hê nie. Die Bybel roep ons op om terug te keer en radikaal terug te keer na God se ordes toe en ons rug te draai op die weë van hierdie wêreld. Uiteindelik is die wêreld terug by Eva se sonde, waar sy die inisiatiewe neem, maar dit hef nie (Adam) die man se verantwoordelikheid op nie.

Dis lewensbelangrik dat ons die vraag vra, is ons in God se ordes in ons huise? Mans, is julle die priesters van julle huise, is ons die priesters van ons huis? Vroue is julle onderdanig, in die Bybel se sin van die woord, soos ons vanmôre oor gepraat het? Is jy waarlik jou man se hulp? Tot die mate wat ons so leef, broers en susters, tot daardie mate sal ons iets, in hierdie krom en verdraaide geslag, vergestalt, sê die Bybel vir ons, van die verhouding tussen Christus en Sy gemeente. Dit is uiteindelik ons voorbeeld. Dit is ons model, soos wat die gemeente Christus liefhet en aan Hom onderdanig is, so die vrouens aan hul mans. Soos wat Christus die gemeente liefhet en vir die gemeente sorg, so die mans vir die vrouens. Dis tog die model. Tot die mate wat ons huwelike lyk soos wat die Nuwe Testament vir ons voorskryf, tot daardie mate sal ons iets vergestalt van die verhouding tussen Christus en Sy kerk en sal die wêreld in ons huwelike hierdie stuk onmiskenbare getuienis kan sien en sal dit na ons kinders toe oorgaan en sal hulle kinders so leef en tot daardie mate sal die huidige afval en neusduik omgedraai word en sal ons weer in die ordes van God leef en sal dit met ons goed gaan. Tot daardie mate sal ons Christus behaag en sal ons God verheerlik. Mag die Here ons help.

Kom ons bid. Onse Vader help ons asseblief in ons huwelike. Almal van ons is sekerlik bewus van leemtes en gebreke in ons huwelike. Vergewe ons ons onkunde, ons onwilligheid, ons halsstarrigheid en rebellie. Help ons om te verstaan. Soos ons gesien het in Ef 5 wat sê “Verstaan dan nou wat die wil van die Here is”. Here, help ons om ook in ons huwelike as geesvervulde mense te leef. Ons dank U daarvoor! amen.