Bewaak jou hart resensie (Bewaak Jou Hart – Deel 1)

Onlangs het vriende van ons ‘n boekie in ons hand geplaas wat ons geweldig aangespreek het en nog steeds aanspreek en help. Dis ‘n juweel omdat dit so prakties is en dit handel oor ‘n saak waar ek dink meeste van ons Christene vasval. Die boekie is in Engels en uitgegee deur Focus Publications met die Titel “Keeping the Heart – How to maintain your love for God” en geskrywe deur John Flavel (1627-1691)
“Bewaak jou hart” is ‘n klassieke werk oor ons eenheid en gemeenskap met God. Flavel help ons om te verstaan wat dit beteken om jou hart te bewaak (Spreuke 4:23) en hoekom dit so kardinaal belangrik is. Enigeen wat iets van Flavel se lewe weet, sal weet dat hy geleef het wat hy gepreek het en ‘n geliefde predikant was vir sy gemeente in bitter moeilike tye. J.I.Packer skryf: “Flavel was an English Puritan who became a non-conformist after the ‘Great Ejection’ of 1662. It was 10 years before he was licensed to preach again, and then only in his own home. His writings, when collected in the 19th century, filled 6 volumes and are known for their practical nature.”

As inleiding begin Flavel die boekie so: “The heart of man is his worst part before it is regenerated, and the best afterward; it is the seat of principles, and the foundation of actions. The eye of God is and the eye of the Christian ought to be, principally fixed upon it. The greatest difficulty in conversion is to win the heart to God; and the greatest difficulty after conversion is to keep the heart with God”.

Deur die hoofpunte van die boekie hier in Afrikaans aan te stip hoop ek om u aptyt op te wek om die boekie self te lees, want dan gaan u die meeste daarby baat. Moenie dat die Engels van die 1600’s u afskrik nie. U sal byvoorbeeld Uitdrukkings raakloop soos “conversation” wat gebruik word vir lewenswyse, ens, maar u sal gou agter die kap van die byl kom.

Hier volg die hoofpunte van die boekie wat ek hier in Afrikaans opsom

Bewaak jou Hart

John Flavel

Link na "Keeping the heart" beskikbaar by Reformation Heritage Books. Probeer ook Augustine Bookroom in Pretoria
Keeping the heart – beskikbaar by Reformation Heritage Books. Probeer ook Augustine Bookroom in Pretoria

Spreuke 4v23 “Bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe.”

1         Inleiding

Wat? – bewaak jou hart

Hoe? – meer as alles wat bewaak moet word

Hoekom? – want daaruit is die oorspronge van die lewe

Wat die bewaking van die hart beteken

Die hart hier is nie die orgaan wat bloed pomp nie, maar die verstand of begrip. Rom 1v21 ,die geheue (Ps119v11) en gewete (1 Joh 3v20), wie se werk dit is om ons te veroordeel.

Dit is wat dit beteken om die hart te bewaar.

Die Bewaking van die hart is die ywerige en konstante gebruik van al God se genademiddele om die siel te bewaar van sonde en om konstante en soete en vrye kommunikasie en gemeenskap met God te behou en te beoefen. Die verantwoordelikheid is ons s’n, maar die krag om dit te doen is uit God – die aktiverende en helpende krag van Christus.

Hoe?

Met alle ywer. Dis ons ywerige, voortdurende en lewenslange taak.

Hoekom?

Want uit die hart is die oorspronge van die lewe. Dis die oorsprong van goed en sleg.
Die hand en tong begin altyd waar die hart eindig. Die hart bedink, die ledemate voer slegs uit. (Mat 12:35 en Luk 6v45)

2         Hoe moet ek my hart bewaak – wat dit behels

Om die hart te bewaak beteken noodwendig ‘n vorige werk van wedergeboorte wat die hart vernuwe het sodat dit ‘n geestelike ingesteldheid het. Dit is dus niks anders nie as die ywerige sorg van so ‘n nuutgemaakte mens om sy siel te bewaar in die heilige toestand waarin God deur Sy genade in Christus dit opgewek het, en hy of sy kan dit doen op die volgende ses maniere:

2.1         Gedurige ondersoek van die toestand van die hart.

2.2         Diepe vernedering voor die Here.

2.3         Onmiddelike belydende gebed vir suiwering en herstellende genade wanneer sonde die hart besoedel en gedisorienteer het.

2.4         Dit sluit in streng dissipline op onsself om met God te wandel en vermyding van alle omstandighede waarin die hart tot sonde verlei kan word.

2.5         Dit sluit in ‘n konstante en heilige jaloesie oor ons hart.

2.6         Wees bewus van God se gedurige teenwoordigheid.

3         Hoekom moet ons hierdie die belangrikste taak van ons lewe maak

3.1         God se eer is op die spel.

3.2         Die egtheid van ons belydenis hang daarvan af, anders is ons skynheilig.

3.3         Die skoonheid van ons lewenswandel spruit voort uit die hemelse toestand van ons gees.

3.4         Die vrede van ons siele hang grootliks af van die bewaking van ons hart.

3.5         Die bevordering van hierdie genadegawe hang af van die bewaking van die hart

3.6         Die stabiliteit van ons siele ten tye van versoeking hang af van die bewaking van ons hart.

4         Spesiale seisoene in die lewe van ‘n Christen waar ons besondere ywer aan die dag moet lê om ons hart te bewaar

4.1         Ten tye van voorspoed:

4.2         Ten tye van teenspoed.

4.3         Wanneer die kerk onder druk is en onder vervolging dreig om te sink en so die Christen saam met dit weens die golwe van vrees.

4.4         Ten tye van publieke en politieke onrus

4.5         Ten tye van fisiese tekorte

4.6         Ten tye van publieke of private gebed

4.6.1          neem tyd om jou hart eers voor te berei om God te ontmoet – skakel alle aardse afleidings uit.

4.6.2          sit ‘n wag voor jou sintuie.

4.6.3          smeek God vir ‘n afgestorwe verbeelding.

4.6.4          wees bewus van die geweldige teenwoordigheid van God.

4.6.5          Behou ‘n biddende toestand van die hart voor God tussen tye van gebed

4.6.6          Werk warm emosies op teenoor God

4.6.7          wanneer dwalende gedagtes jou pla, vra die Here vir hulp.

4.6.8          die sukses en troos van gemeenskap met God in gebed hang af van die toestand van ons hart voor God.

4.6.9          jou deeglikheid of halfhartigheid is ‘n toets van opregtheid of skynheiligheid.

4.6.10      dink na hoe jou gemeenskap met God jou ewige bestemming beïnvloed.

4.7         Wanneer ons deur mense seergemaak, beledig, tekortgekom of misbruik word

4.7.1          dink na dat God dit in sy wet verbied.

4.7.2          Dink na oor voorbeelde van nederigheid en vergifnis sodat jy die druk van hul voorbeeld mag voel, bv. Jesus – “Vader vergewe hul – hul weet nie wat hul doen nie.”

4.7.3          dink na oor die man wat jou te na gekom het se karakter

4.7.4          as ‘n bose man jou te na gekom het, het jy groter rede om hom te vergewe want hy is nog ‘n slaaf van sonde

4.7.5          deur vergelding gee jy toe aan ‘n sondige begeerte wat jy deur vergifnis kon oorwin het

4.7.6          Het dit jou niks goed gedoen nie – wees dan beskaamd.

4.7.7          dink na deur wie al hierdie moeilikheid oor jou kom

4.7.8          Dink na oor hoe dikwels jy God te na kom, tog neem Hy nie wraak op jou nie, maar vergewe.

4.7.9          Die dag van die Here kom nader – wag geduldig Hy sal wraak neem – moenie Sy werk probeer doen nie.

4.8         Ten tye van groot beproewinge

4.8.1          Koester nederige en lae gedagtes oor jouself,

4.8.2          Kweek ‘n gewoonte van gemeenskap met God

4.8.3          Dink daaroor dat ‘n weerspannige en rustelose gees die Heilige Gees bedroef.

4.8.4          Hoe goed is dit nie vir ‘n Christen om sondige gevoelens te oorwin nie.

4.8.5          Skaam jou deur die karakters te bestudeer van hulle wat uitgestaan het vir hul nederigheid en onderwerping.

4.8.6          Vermy enigiets wat jou gevoelens irriteer.

4.9         In die uur van versoeking

4.9.1          Satan stel die versoeking voor as iets aangenaams om te ervaar.

4.9.2          Satan inisueer dat hierdie toegewing jou nooit in skande sal bring voor mense nie omdat niemand daarvan sal weet nie.

4.9.3          die versoeker verseker jou dat hierdie vryheid jou wêreldse posisie en aansien sal verhoog

4.9.4          Dis slegs ‘n klein sondetjie,

4.9.5          Jy argumenteer dat die genade van God so groot is dat Hy jou dit nie sal toereken nie.

4.9.6          Satan gebruik sonde van Heilige mense om jou aan te moedig tot sonde.

4.10     Ten tye van twyfel en geestelike donkerheid.

4.10.1      Elke voorkoms van skynheiligheid is nie noodwendig ‘n bewys dat jy skynheilig is nie.

4.10.2      Vgl. die goeie teenoor die slegte in jou.

4.10.3      Elke ding wat ‘n Christen grief is nie voldoende gronde om die egtheid van sy geloof te bevraagteken nie.

4.10.4      Die siel is nie altyd in ‘n geskikte staat om himself te beoordeel nie, veral nie tydens versoeking nie.

4.10.5      Laat dit jou na God dryf nie weg van Hom af nie.

4.11     Ten tye van lyding vir ons geloof

4.11.1      As jy nou jou rug op Hom draai watter oneer sal jy nie bring op jou Verlosser nie.

4.11.2      Durf jy teen jou gewete optree ter wille van vleis en bloed en so jou innerlike vrede prysgee.

4.11.3      Is die publieke belang van christus nie belangriker as jou persoonlike belange nie en moet jy nie sy eer en die welsyn van Sy koninkryk voor jou eie stel nie.

4.11.4      Het die Verlosser nie jou belang hoër geag toe Hy ter wille van jou gely het nie en nie teruggedeins het nie.

4.11.5      kan jy so maklik die gemeenskap van die heiliges verlaat en oorgaan na die vyand se kamp?

4.11.6      Hoe sal jy voor Christus staan in die oordeelsdag as jy Hom nou verlaat.

4.12     Ten tye van siekte en ons naderende dood

4.12.1      Die dood is magteloos teen die kind van God.

4.12.2      Die Dood is nodig om jou toe te rus om God in Sy volheid te geniet

4.12.3      Die blydskap van die hemel begin onmiddelik na die dood

4.12.4      God verwyder dikwels sy mense uit die weg van groot problem en versoekings en naderende onheile.

4.12.5      Hoekom wil jy langer lewe

5         Toepassing

5.1         Vir die skynheiliges en die formaliste wil ek hierdie waarskuwing rig:

5.1.1          Baie se diens aan God is tevergeefs want hulle is presies in uiterlike godsdiens sonder dat hul hart daarin is.

5.1.2          As God se kinders nie meer tyd en moeite maak met hulle harte as wat hul gewoonlik doen nie, sal hulle nooit veel vir God se koninkryk doen nie.

5.1.2.1    vrugtelose twispunte deur Satan geïnspireer om ons weg te lei van praktiese godvrugtigheid

5.1.2.2    Besorgheid oor wêreldse dinge het bygedra tot die nalating van die hart.

5.1.3          As die werk van die bewaking van die hart die groot werk is van ‘n Christen, dan is daar maar min ware Christene in die wêreld, min wat hul hart bewaak, gedagtes beheer en hulle motiewe ondersoek.

5.2         Wat is die voordele van die bewaking van die hart?

5.2.1          Dit Sal jou help om die diep misteries van die koninkryk van God te verstaan.

5.2.2          Dit sal jou bewaar van die dwalinge van jou tyd.

5.2.3          Dit sal die beste bewys wees van jou opregtheid en erns.

5.2.4          Dit sal alle geestelike werk maklik maak en gemeenskap met God sal lewendig en soet wees.

5.2.5          Dit sal jou genoeg materiaal, woorde en gedagtes verskaf vir gebed.

5.2.6          Dit sal herlewing bevorder

5.2.7          Dit sal ons bewaar van skandes en om struikelblokke te wees vir die wêreld.

5.2.8          Dan sal die bemoediging van die Heilige Gees en die invloed van die sakramente op ons meer blywend en seker wees.

Ons beplan om in die toekoms in ‘n paar aflewerings die oorspronklike teks (nou in publieke domein) in bietjie meer detail in afrikaans opsommenderwys te bespreek.