Moderne Fariseërs en Sadduseërs Deel 1

Wat volg is hoofsaaklig my opsommende vry vertaling van ‘n hoofstuk uit die boek van J.C. Ryle “Churches Beware” met so hier en daar my eie byvoegings en voorbeelde uit ons eie land se situasie.

JC Ryle skryf : Wanneer die hoof van die Kerk, die Opperherder praat dan moet ons regop sit en aandag gee. Hy praat as die kaptein van sy soldate, as die Meester van Sy huis wat praat met sy diensknegte. Hy praat met die outoriteit wat Sy Vader Hom gegee het. Hoor dus wat Hy sê :

Daarop sê Jesus vir hulle: Pas op en wees op julle hoede vir die suurdeeg van die Fariseërs en Sadduseërs.(Matt 16:6)

Continue reading “Moderne Fariseërs en Sadduseërs Deel 1”

Is dit die moeite werd om God te dien Deel4 -Sinvol mens wees

Hierdie reeks artikels is uittreksels uit radiopreke van oorlede Prof J.C.G. (Kolie) Kotze. Ons hoop u vind dit insiggewend en geestelik verrykend.

DIT IS DIE MOEITE WERD — SO ALLEEN KAN ONS SINVOL MENS WEES

Onse Vader ons treur oor die ontwrigting wat sonde in ons menslike lewe kom bewerk het. Ons bid U, herskep ons opnuut na die beeld van ons Heiland en Meester. Ons bid dit in sy Naam.

Matt. 16:24—25: Fil. 1:21: 2 Tim. 3:17.
Wanneer ek praat van sinvol mens wees, dan dink ek aan twee uitstaande kenmerke van die mens in sy gevalle toestand — kenmerke wat hom ongemerk verraai. Hy is eerstens geneig om dit wat sy aansien kan verhoog, aan te gryp. Bewus of onbewus identifiseer hy homself met sulke assosiasies: “Dit is ek daardie!” Van enige negatiewe beeld wat hom kan verneder, distansieer hy egter homself: “Dit is nie ek nie!” Vandaar soveel verskonings om homself uit ‘n vernederende situasie te red. Continue reading “Is dit die moeite werd om God te dien Deel4 -Sinvol mens wees”

Is dit die moeite werd om God te dien Deel3

Hierdie reeks artikels is uittreksels uit radiopreke van oorlede Prof J.C.G. (Kolie) Kotze. Ons hoop u vind dit insiggewend en geestelik verrykend.

DIT IS DIE MOEITE WERD — MAAR DIT HANG VAN USELF AF

Here onse God, ons Meester het ons geleer dat dit die lewe is om U te ken! Dat ons dikwels aan die lewe twyfel, is die beskamende bewys dat ons U nie na reg ken nie. Stuur u lig dat die ons in al die waarheid lei, is ons bede in Christus.

Job. 20:19—29.
“Is dit die moeite werd om God te dien?” Kan ongeloof ‘n meer onsinnige vraag vra? Ons antwoord vanuit ‘n geloofshoek is: “Dit is die moeite werd, maar dit hang van die persoon self af.” Vra maar vir Thomas, die twyfelaar. Wanneer ons hier egter van ‘n twyfelaar praat, praat ons nie van mense vir wie twyfel ‘n liefhebbery is nie. Continue reading “Is dit die moeite werd om God te dien Deel3”

Is dit die moeite werd om God te dien Deel2 – Onbeleefde Geloof

Hierdie reeks artikels is uittreksels uit radiopreke van oorlede Prof J.C.G. (Kolie) Kotze. Ons hoop u vind dit insiggewend en geestelik verrykend.

ONBELEEFDE GELOOF ONTWIKKEL GEMAKLIK IN AKTIEWE ONGELOOF

Velerlei, o Here, is die versperrings wat die Bose tussen die mens en sy God oprig. Een van die vernaamste van sy liste is om ons in ongeloof en in ongehoorsaamheid in opstand teen U te bring, omdat ons U nie ken nie. Ons gebed is, gee ons ‘n nuwe insig in u goddelike bestuur van ons lewe in hierdie oomblik, sodat ons mag glo en gehoorsaam wees met heel ons wese, in Jesus Naam.

1 Tim. 4:1; 2 Tim. 3:5.

Daar is vandag twee groepe mense wat mekaar vreemd vind. Daar is ‘n sogenaamde verligte groep wat maar nie kan begryp dat daar in ons moderne eeu nog mense is wat in die Bybel en in die voorstelling van die lewe daarin kan glo nie. Dit is tog naief en uitgedien, so meen hulle!
Daarteenoor is diegene — goddank vir die vele van hulle in alle lae van die wêreldbevolking — wat verstom is oor sulke geestelike blindheid! Continue reading “Is dit die moeite werd om God te dien Deel2 – Onbeleefde Geloof”

Is dit die moeite werd om God te dien? Deel1 Bevraagteken God ipv self

Hierdie reeks artikels is uittreksels uit radiopreke van oorlede Prof J.C.G. (Kolie) Kotze.  Ons hoop u vind dit insiggewend en geestelik verrykend.

VERAGTERDE GELOOF BEVRAAGTEKEN GOD IN PLAAS VAN HOMSELF

Ons hemelse Vader, dit is onmoontlik om U en u Christus te ken deur u Gees sonder om te vind dat dit juis die lewe is. Lei ons langs hierdie weg dan ook dieper in die weelde van daardie kennis van u goddelike genade in u beminde Seun, ons Heiland.

Mal. 2:17; 3:6; 3:13—18: Ps. 73.

Wat kan die lewe tog die geloof — selfs egte geloof — dikwels in ons binneste skud! Die profeet Maleagi kon hiervan getuig. Hy het onder die teruggekeerde Jode uit Babel gearbei. Dit was ‘n ge-ruime tyd na die terugkeer — trouens, die tempel was reeds voltooi en die tempeldiens herstel. Die profeet bestraf juis sy volk ten opsigte van die tempeldiens. Die ywer wat in die begin bestaan het, was reeds aan die afneem en die eens gloeiende entoesiasme vir die herbou van Jerusalem het verflou. Geestelike afval het ingetree. Gemengde huwelike met heidense vroue was algemeen (Mal. 2:11) en die tiendes vir die skathuis het opgedroog (Mal. 3:8—10). Continue reading “Is dit die moeite werd om God te dien? Deel1 Bevraagteken God ipv self”