Geloofsverklaring

Geloofsverklaring

Nuni De se doelstellings is om die Godgesentreerde, Christusgefokusde en Skrifgefundeerde evangelie waarhede deur middel van die elektroniese media te versprei.

Ons onderskryf die volgende belydenis skrifte: Die “Westminster Confession of Faith”, Die Nederlandse Geloofsbelydenis en die 1689 Baptiste Belydenis. Ons maak dus voorsiening vir  verskillende verstaan van die Doop nl kinderdoop en belydenisdoop aangesien ons mense uit albei kampe bedien. Ons erken net twee sakramente nl. die Doop en die Nagmaal.

As ons sê ons is Godgesentreerd, Christus gefokus en Skrifgefundeerd dan baseer ons dit op die fundamentele vertrekpunte van die 16de eeuse reformasie nl:

  1. Die Skrif alleen (Sola Scriptura)

Die bybel alleen, maar ook die bybel in sy geheel is die foutlose en alleen oorsprong van geskrewe Goddelike openbaring wat alleen bindend is op die gewete. Die bybel alleen leer wat nodig is vir ons verlossing van sonde en is die standaard waaraan alle christelike optrede gemeet moet word. Die bybelskrywers is deur die Heilige Gees geinspireer en daarom is die hele bybel God se Woord en nie net sekere dele nie, dit bevat nie God se Woord nie maar is in geheel God se Woord. (2Ti 3:16,17)  Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus.

Ons ontken dat enige konsilies of geloofsbelydenis of enige menslike uitsprake gelyke of hoër gesag het as die Bybel. Ons ontken ook dat die Heilige Gees onafhanklik of teenstrydig met die Bybel sal spreek of dat persoonlike geestelike belewing ‘n voertuig is van goddelike openbaring wat gelyke of hoër gesag het as die bybel.

  1. Christus alleen (Solus Christus)

Jesus Christus het van ewigheid af bestaan saam met die Vader en die Heilige Gees maar is na die aarde gestuur en is gebore uit die maagd Maria wat bevrug is deur die Heilige Gees.  Hy het dus twee nature. Hy is volkome God maar ook volkome mens. Hy het ‘n sondelose lewe geleef en Hy het plaasvervangend in Sy uitverkorenes se plek aan die kruis gesterwe. Sodoende het Hy God se straf op hul sonde wat insluit die fisiese, geestelike en ewige dood, in hul plek gedra en so hulle met God versoen en hulle regverdig verklaar deur hulle sondeskuld op Hom te neem en Sy geregtigheid aan hulle toe te reken. (2Kor 5:21)  Want Hy het Hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in Hom.

Hy alleen is die enigste middelaar tussen God en die mens. Daar is geen ander middelaar deur wie ons gered kan word nie en daarom verwerp ons alle ander middelare wat mense aanbied soos Maria, Mohammed, Budha of selfs ‘n spesifieke denominasie of kerk asof blote  lidmaatskap aan ‘n kerk ‘n mens sou kon red. Ons verwerp ook ‘n “PLUS” evangelie asof Christus plus kerklidmaatskap (wat wel belangrik is) of Christus plus goeie werke of Christus plus enige ander verdienste ons kan red nie. (1Ti 2:5)  Want daar is een God en een Middelaar tussen God en die mense, die mens Christus Jesus.

Ons glo ook dat prediking altyd Christus gefokus moet wees  (Rom 11:36 ) “Want uit Hom en deur Hom en tot Hom is alle dinge. Syne is die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.”( 1Co 2:2)  want ek het my voorgeneem om niks anders onder julle te weet nie as Jesus Christus, en Hom as gekruisigde.

  1. Genade alleen (Sola Gratia)

Ons bely dat ons deur genade alleen gered word van God se toorn. God het die mens gemaak na Sy beeld, in kennis, geregtigheid en heiligheid. Deur die eet van die verbode vrug het die verbondsouers van die ganse menslike geslag in sonde geval en gemeenskap met God verloor en so die fisiese, geestelike en ewige dood in die hel deelagtig geword. Deur Adam, die oorsprong van alle mense, is erfsonde en erfskuld oorgedra na alle mense. Die mens is dus totaal verdorwe en dood in sy sonde en word geroep en wedergebore alleen deur die genadige en bonatuurlike werk van die Heilige Gees en die mens reageer deur bekering en geloof. Dit is alles ‘n genadewerk van God en ons verwerp daarom die Armeniaanse siening wat te veel klem lê op die mens asof hyself op eie inisiatief die Here Jesus aanneem asook ‘n hiper-calvinistiese siening wat beweer dat omdat God alles doen die mens in die hele proses pasief is. Ons glo dus in ‘n fyn balans tussen Goddelike Soeweriniteit en menslike verantwoordelikheid soos die skrif dit leer. (Joh 6:29,35,37,39,40,44,47,63,65) (Rom 8:29,30)  Want die wat Hy vantevore geken het, dié het Hy ook vantevore verordineer om gelykvormig te wees aan die beeld van sy Seun, sodat Hy die eersgeborene kan wees onder baie broeders; en die wat Hy vantevore verordineer het, dié het Hy ook geroep; en die wat Hy geroep het, dié het Hy ook geregverdig; en die wat Hy geregverdig het, dié het Hy ook verheerlik.

Alhoewel ons uit genade en nie deur goeie werke gered word nie, word ons tot goeie werke gered en  sal ons lewenswandel toon dat die genadewerk van God in ons eg is.

  1. Geloof alleen (Sola Fide)

Ons glo dat regverdigmaking is deur genade alleen deur geloof alleen in Christus alleen. Geloof is die hand waarmee ons die genadewerk van God ontvang en selfs die geloof is ‘n werk van God in die hart van die mens. (Eph 2:8,9)  Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julleself nie: dit is die gawe van God; nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie.

Ons ontken dus dat die mens op enige verdienste van sy eie gered word of enige iets kan bydra tot sy verlossing.

  1. Die eer van God alleen (Soli Deo gloria)

God neem die inisiatief in ons verlossing wanneer Hy ‘n eiendomsvolk vir Homself bymekaar maak vir Sy eie eer en roem. Hy is nie in die eerste plek daar vir ons nie, maar ons is daar om Hom te verheerlik. Ons verwerp dus ‘n mensgesentreerde evangelie, so asof God daar is om ons te vermaak, ons selfbeeld te bou, ons eie koninkrykies te bou of ons te dien.

In alles moet ons God gesentreerd dink en lewe. Daar is een lewende en ware God. In die eenheid van die Godheid is daar drie persone maar in Hul wese een, naamlik God die Vader, God die Seun (Jesus Christus) en God die Heilige Gees. God is soewerein en het van alle ewigheid bepaal wat sal gebeur en voer alles uit volgens Sy raadsplan. Daarom moet ons Hom alleen aanbid in al Sy attribute en kom al die eer en roem Hom alleen toe. (1Pe 4:11)  As iemand spreek, laat dit wees soos woorde van God; as iemand dien, laat dit wees soos uit die krag wat God verleen, sodat God in alles verheerlik kan word deur Jesus Christus, aan wie die heerlikheid en krag toekom tot in alle ewigheid. Amen. (1Co 10:31)  Of julle dan eet of drink of enigiets doen, doen alles tot verheerliking van God.

Addisioneel

  • Ons onderskryf verder die vyf  punte van Calvinisme wat opgesom word deur die engelse akroniem TULIP (Total Depravity, Unconditional Election, Limited Atonement, Irresistable Grace, Perseverence of the saints). Ons verwerp egter Hiper Calvinisme en Arminianisme en stem saam met Spurgeon en Whitfield hoe Goddelike Soeweriniteit en menslike verantwoordelikheid in die Skrif geharmoniseer word. Sien Spurgeon preke “Free Will – A Slave” en “Sovereign Grace and Human Responsibility
  • Hierdie waarhede oorvleuel met sommige punte reeds hierbo bespreek en daarom kan ons die addisionele waarhede opsom deur te se:
  • Ons glo dat die wat God in Christus effektief geroep, wederbaar en geheilig het nie totaal of finaal kan wegval uit die staat van genade nie, maar sal volhard tot die einde toe en gered word. (Rom 8:29,30),   Ons glo verder in die wederkoms van Jesus Christus wanneer Hy die wêreld sal oordeel en die dode sal opwek, naamlik die regverdiges tot die ewige lewe en die onregverdiges tot die ewige oordeel in die hel. Daar sal ‘n nuwe hemel en nuwe aarde wees waarop die uitverkore kinders van God saam met Hom sal lewe tot in ewigheid. (Openb 21:1-8,27)