Is dit die moeite werd om God te dien Deel4 -Sinvol mens wees

Hierdie reeks artikels is uittreksels uit radiopreke van oorlede Prof J.C.G. (Kolie) Kotze. Ons hoop u vind dit insiggewend en geestelik verrykend.

DIT IS DIE MOEITE WERD — SO ALLEEN KAN ONS SINVOL MENS WEES

Onse Vader ons treur oor die ontwrigting wat sonde in ons menslike lewe kom bewerk het. Ons bid U, herskep ons opnuut na die beeld van ons Heiland en Meester. Ons bid dit in sy Naam.

Matt. 16:24—25: Fil. 1:21: 2 Tim. 3:17.
Wanneer ek praat van sinvol mens wees, dan dink ek aan twee uitstaande kenmerke van die mens in sy gevalle toestand — kenmerke wat hom ongemerk verraai. Hy is eerstens geneig om dit wat sy aansien kan verhoog, aan te gryp. Bewus of onbewus identifiseer hy homself met sulke assosiasies: “Dit is ek daardie!” Van enige negatiewe beeld wat hom kan verneder, distansieer hy egter homself: “Dit is nie ek nie!” Vandaar soveel verskonings om homself uit ‘n vernederende situasie te red. Continue reading “Is dit die moeite werd om God te dien Deel4 -Sinvol mens wees”

Is dit die moeite werd om God te dien Deel3

Hierdie reeks artikels is uittreksels uit radiopreke van oorlede Prof J.C.G. (Kolie) Kotze. Ons hoop u vind dit insiggewend en geestelik verrykend.

DIT IS DIE MOEITE WERD — MAAR DIT HANG VAN USELF AF

Here onse God, ons Meester het ons geleer dat dit die lewe is om U te ken! Dat ons dikwels aan die lewe twyfel, is die beskamende bewys dat ons U nie na reg ken nie. Stuur u lig dat die ons in al die waarheid lei, is ons bede in Christus.

Job. 20:19—29.
“Is dit die moeite werd om God te dien?” Kan ongeloof ‘n meer onsinnige vraag vra? Ons antwoord vanuit ‘n geloofshoek is: “Dit is die moeite werd, maar dit hang van die persoon self af.” Vra maar vir Thomas, die twyfelaar. Wanneer ons hier egter van ‘n twyfelaar praat, praat ons nie van mense vir wie twyfel ‘n liefhebbery is nie. Continue reading “Is dit die moeite werd om God te dien Deel3”

Is dit die moeite werd om God te dien Deel2 – Onbeleefde Geloof

Hierdie reeks artikels is uittreksels uit radiopreke van oorlede Prof J.C.G. (Kolie) Kotze. Ons hoop u vind dit insiggewend en geestelik verrykend.

ONBELEEFDE GELOOF ONTWIKKEL GEMAKLIK IN AKTIEWE ONGELOOF

Velerlei, o Here, is die versperrings wat die Bose tussen die mens en sy God oprig. Een van die vernaamste van sy liste is om ons in ongeloof en in ongehoorsaamheid in opstand teen U te bring, omdat ons U nie ken nie. Ons gebed is, gee ons ‘n nuwe insig in u goddelike bestuur van ons lewe in hierdie oomblik, sodat ons mag glo en gehoorsaam wees met heel ons wese, in Jesus Naam.

1 Tim. 4:1; 2 Tim. 3:5.

Daar is vandag twee groepe mense wat mekaar vreemd vind. Daar is ‘n sogenaamde verligte groep wat maar nie kan begryp dat daar in ons moderne eeu nog mense is wat in die Bybel en in die voorstelling van die lewe daarin kan glo nie. Dit is tog naief en uitgedien, so meen hulle!
Daarteenoor is diegene — goddank vir die vele van hulle in alle lae van die wêreldbevolking — wat verstom is oor sulke geestelike blindheid! Continue reading “Is dit die moeite werd om God te dien Deel2 – Onbeleefde Geloof”

Is dit die moeite werd om God te dien? Deel1 Bevraagteken God ipv self

Hierdie reeks artikels is uittreksels uit radiopreke van oorlede Prof J.C.G. (Kolie) Kotze.  Ons hoop u vind dit insiggewend en geestelik verrykend.

VERAGTERDE GELOOF BEVRAAGTEKEN GOD IN PLAAS VAN HOMSELF

Ons hemelse Vader, dit is onmoontlik om U en u Christus te ken deur u Gees sonder om te vind dat dit juis die lewe is. Lei ons langs hierdie weg dan ook dieper in die weelde van daardie kennis van u goddelike genade in u beminde Seun, ons Heiland.

Mal. 2:17; 3:6; 3:13—18: Ps. 73.

Wat kan die lewe tog die geloof — selfs egte geloof — dikwels in ons binneste skud! Die profeet Maleagi kon hiervan getuig. Hy het onder die teruggekeerde Jode uit Babel gearbei. Dit was ‘n ge-ruime tyd na die terugkeer — trouens, die tempel was reeds voltooi en die tempeldiens herstel. Die profeet bestraf juis sy volk ten opsigte van die tempeldiens. Die ywer wat in die begin bestaan het, was reeds aan die afneem en die eens gloeiende entoesiasme vir die herbou van Jerusalem het verflou. Geestelike afval het ingetree. Gemengde huwelike met heidense vroue was algemeen (Mal. 2:11) en die tiendes vir die skathuis het opgedroog (Mal. 3:8—10). Continue reading “Is dit die moeite werd om God te dien? Deel1 Bevraagteken God ipv self”

Geloofsfondamente No.06 – Die eer van God alleen

Soli Deo Gloria (Die eer van God alleen) Ef. 1:3-14

Nico van der Walt

Ons kyk na Soli Deo Gloria, Die eer van God alleen. Met die oog daarop lees Ef. 1:3-14. in the Ou Afrikaanse Vertaling want die Nuwe Afrikaanse Vertaling het op strategiese punte, dink ek, dit mis.

Efesieër 1:3 “Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemel in Christus, soos Hy ons in Hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld, om heilig en sonder gebrek voor Hom in liefde te wees, deurdat hy ons voorbeskik het om ons as Sy kinders vir Homself aan te neem deur Jesus Christus na die welbehae van Sy wil, tot lof van die heerlikheid van Sy genade waarmee Hy ons begenadig het in die Geliefde”. (OAV) Continue reading “Geloofsfondamente No.06 – Die eer van God alleen”

Geloofsfondamente No.05 – Geloof Alleen

Sola Fide (Geloof alleen)

Prediker Nico van der Walt

Lees Openbaring hoofstuk 12 vers 9: “Want die groot draak, die slang van ouds wat die duiwel en die satan genoem word en wat die hele wêreld verlei, is uit die hemel uitgegooi. Hy is op die aarde gegooi en sy engele saam met hom. En toe het ek ‘n stem in die hemel gehoor wat hard uitroep ‘Nou het ons God die redding gebring, nou is Sy mag en koningskap hier en die gesag van Sy gesalfde. Die aanklaer van ons medegelowiges (die ou vertaling sê gewoon net – en so sê die Grieks: ‘…die aanklaer van ons broeders…’) is uit die hemel uitgegooi. Hy wat hulle dag en nag voor ons God aangekla het. Hulle het self die oorwinning oor hom behaal, danksy die bloed van die Lam en die boodskap waarvan hulle getuig het en hulle het nie hulle lewens so liefgehad, dat hulle onwillig was om vir Hom te sterf nie.” Let veral op vers 11 – lees dit uit die ou vertaling: En hulle het hom (dit is nou die satan) oorwin deur drie dinge: Eerstens deur die bloed van die Lam, tweedens deur die woord van hulle getuienis, en derdens hulle het tot die dood toe hulle lewe nie liefgehad nie.” Nou, ons sal ‘n bietjie later terugkom na hierdie vers toe in die lig van ons lering. Continue reading “Geloofsfondamente No.05 – Geloof Alleen”

Geloofsfondamente No.04 – Christus Alleen

Solus Christus (Christus Alleen)

Nico van der Walt

Ons praat oor Solus Christus. Christus Alleen. Dis ‘n heerlike onderwerp. Hierdie solo dring daarop aan dat die soenverdienste van Jesus Christus alleen genoegsaam is vir redding. Die reformatore het dit herontdek nadat die kerk deur ‘n duisend jaar van duisternis oor hierdie saak gekom het na Augustinus. Daarmee wil ek nie sê dat daar niemand in daardie duisend jaar was wat die evangelie nie verstaan het in daardie tyd nie. Daar was mense wat dit verstaan het. Continue reading “Geloofsfondamente No.04 – Christus Alleen”

Geloofsfondamente No.03 – Genade Alleen

Sola Gratia (Genade alleen)

Nico van der Walt

Ons gaan veral kyk na die gelykenis van die Skrifgeleerde, die Fariseer en die Tollenaar. Ek gaan net eers inleidend ‘n paar dinge sê voordat ons daarby uitkom.

Een van die wekroepe van die Reformasie was natuurlik “Sola Gratia”- genade alleen. Laas keer het ons gekyk na Sola Scriptura. Die Reformatore het teruggekeer na die Nuwe Testamentiese waarheid van genade alleen – dit teenoor die Rooms-Katolieke leer van genade plus werk as die grond vir ons redding. Veral het die Rooms-Katolieke kerk (en dis maar tot vandag toe so) dit beklemtoon dat dit ja, God se genade in Christus is, maar daarmee saam menslike werke en veral die gebruik van die sakramente waarvan Rome sewe het, sewe sakramente, terwyl ons glo daar is net twee. Dit was dus die groot motivering: genade alleen. Julle sal met my saamstem dat hierdie is nie maar net ‘n sekondêre saak nie, dit bepaal alles, want as Rome reg is dan dink ek kan ek sê is ons verlore, want nie een van ons beoefen gereeld en gedissiplineerd sewe sakramente nie. So dit is van die allergrootste, onuitspreeklike belang dat ons die Bybel reg sal verstaan op hierdie punt. Continue reading “Geloofsfondamente No.03 – Genade Alleen”

Geloofsfondamente No.02 – Die Skrif alleen

Sola Scriptura (Die Skrif alleen)

’n Reeks van preke wat Nico van der Walt gelewer het.

Terugblik

Ons het gepraat oor die absolutes in ons geloof; dat daar deur die eeue sekere vaste bakens was, sekere vaste hoekpenne, wat universeel en tydloos geldig is. Dit is natuurlik ‘n stelling wat nie baie gewild is in ons dag nie. Ons leef in die dag van postmodernisme en die hart van postmodernisme lê in die idee van relatiwiteit. Alles is relatief, niks is vas nie. Dis hoe jy dit beleef, dit is wat saak maak, maar vir objektiewe waarheid het die postmodernisme bloedweinig ruimte en dis baie algemeen in ons dag. As ‘n mens dus praat van vaste, onwankelbare, ewige, universele waarhede, dan gaan dit teen die grein van ons dag. Dit is nogtans wat die Bybel ons leer en ek dink wat enige normale, nugter mens besef waar is. Alles kan nie maar net relatief wees nie. Continue reading “Geloofsfondamente No.02 – Die Skrif alleen”

Geloofsfondamente No.01 – Historiese Christelike Geloof

Die Historiese Christelike Geloof

Nico van der Walt

Judas 1v3

Dis ‘n baie sprekende en interessante vers hierdie. ‘n Mens het die indruk dat Judas van plan was om vir hulle te skryf oor, soos hy in die Ou Vertaling sê, ons gemeenskaplike saligheid, oor die wondere van hulle verlossing. Dan sê hy wel, ek voel my tog verplig en dan gaan hy as’t ware op ‘n syspoor en hy begin praat oor die noodsaak om te stry vir die geloof wat hy sê, eenmaal aan ons oorgelewer is. Continue reading “Geloofsfondamente No.01 – Historiese Christelike Geloof”