Jelly-Fish Christianity and Affection for the Flock

Quotes from JC Ryle

Jelly-fish Christianity

There is a jelly-fish Christianity in the land; that is a Christianity without bone or muscle or power…of which the leading principle is “no dogma, no distinct tenets, no positive doctrine”. We have hundreds of jelly-fish clergymen, who seem not to have a single bone in their body of divinity…We have thousands of jelly-fish sermons preached every year – sermons without an edge, or a point, or a corner, smooth as billiard balls, awakening no sinner and edifying no saint…and last, and worst of all, we have myriads of jelly-fish worshippers – respectable, church-going people who have no distinct and definite views about any point in theology…they think everybody is right and nobody is wrong, everything is true and nothing is false, all sermons are good and none are bad, every clergyman is sound and none is unsound. Continue reading Jelly-Fish Christianity and Affection for the Flock

Moderne Sadduseërs en Fariseërs Deel2

In die vorige artikel het ons begin kyk na hierdie eeue oue verskynsel in die kerk van Jesus Christus na aanleiding van ‘n hoofstuk in die boek van JC Ryle “Churches Beware!” In hierdie artikel fokus ons op sekere voorsorg maatreels en teenmiddels  teen die suurdeeg van die Fariseërs en die Sadduseërs wat elkeen van ons tot vandag toe bedreig. (Baie van hierdie gedagtes is my vry vertaling uit JC Ryle se boek met my eie toevoegings t.o.v. huidige omstandighede en toepassing.)

Inleiding

In die eerste plek benodig ons meer as ooit die teenwoordigheid van die Heilige Gees in ons harte om ons te lei, te leer en ons suiwer en regsinnig  te hou in ons geloofslewe sodat ons nie wegval en mislei word nie.

Sekere medikasie is van besondere waarde ten tye van die uitbreek van epidemies. So ook is dit nodig dat ons ons greep op sekere belangrike leerstellings as teenmiddels teen geestelike agteruitgang en gevare wat die kerk bedreig, veral die suurdeeg van die Fariseers en die Sadduseers, stewiger as ooit tevore vasgryp. Wat is hierdie leerstellings?

Die Totale Verdorwenheid van die Menslike Natuur

Die verdorwenheid van die menslike natuur is nie net ‘n gedeeltelike, veldiepte siekte nie, maar ‘n radikale en universele verdorwenheid van die menslike wil, intellek, begeertes, hatstogte en gewete. Ons is nie maar net armsalige, “kry my jammer” sondaars in God se oë nie, maar diep skuldige en blaamwaardige sondaars wat regverdiglik God se  toorn en oordeel verdien. Daar is min dwaal leringe wat nie begin by ‘n foutiewe siening van die verdorwenheid van die menslike natuur nie. ‘n Foutiewe diagnose van ‘n siekte sal altyd lei tot ‘n foutiewe siening van die geneesmiddel.

Die Inspirasie en Outoriteit van die Bybel

Ons moet baie noukeurig let op ons leer oor die inspirasie en outoriteit van die Bybel. Laat ons te midde van al die stemme wat die gesag van die Skrif verdag maak vrymoediglik en met oortuiging bely dat die hele Bybel deur die inspirasie van die Heilige Gees deur God aan ons gegee is. God het alles geskep en die Bybel is ‘n Gods openbaring van wie Hy is, hoe hy alles geskape het en hoe ons Hom kan ken en hoe Hy wil hê ons moet lewe. Daar mag dinge wees in hierdie boek wat vir ons te hoog en diep is om volledig te verstaan, dis ‘n wonderwerk en alle wonderwerke is noodwendig misterieus. As ons nie iets kan glo tot ons alles daaromtrent verstaan nie dan is daar min dinge wat ons werklik sal glo.
Ons hoef nie bang te wees vir die ontdekkings van die wetenskap nie.

[my toevoeging]
Martyn Lloyd Jones ‘n vorige bekende prediker in Engeland het die volgende per geleentheid gesê:

‘Because the Spirit has born witness within us of the truth of the Scripture, we do believe whatever is asserted in the Scripture account of creation, about the whole cosmos, is true because God has said it, and though Scripture may appear to conflict with certain discoveries of science at the present time, we exhort people to be patient, assuring them that ultimately scientists will discover that they have been in error at some point or other …Various organs were pronounced ‘vestigial’, useless, but have since been found to be important.  Thus we base our position on Scripture alone and this has always been the Protestant view of Scripture.’…..

Dit is dan ook so dat ‘n groeiende groep regsinnige wetenskaplikes tans die waarheid van die Bybelse weergawe bevestig en die evolusioniste se anti-bybelse aantygings weerlê. (sien bv. http://creation.com/  en  http://www.biblicalcreationministries.org.uk

Dr Martyn Lloyd het verder ook gesê:

Some have put forward the theory that Genesis does not claim to be a scientific treatise, but is just allegory or poetry, that the Bible does not pretend to be scientifically accurate but is a typical, poetical, allegorical way of describing creation. To this the answer is, of course, that there is not a trace of poetry in these early chapters of Genesis. The form is not poetical at all. It claims to be history. It claims to be giving facts, and the history that follows immediately and directly out of it is certainly true history and not allegory. [my toevoeging sluit]

So ons hoef nie bang te wees vir die ontdekkings van die wetenskap of die onwetenskaplike aanbiedings in die naam van wetenskap nie. Sterrekundiges mag die hemele swiep met hulle teleskope en geoloë diep in die aarde grawe en dikwels valse aantygings maak, maar nooit sal hulle die outoriteit van die Bybel kan skud nie. Die stem van God en die werk van God se hande sal nooit mekaar weerspreek nie.

Die Woord van God is ook die enigste maatstaf vir geloof en praktyk. Niks wat nie geskrywe staan in hierdie boek mag vereis word van enige persoon as noodsaaklik vir verlossing nie en hoe aantreklik en geloofwaardig nuwe leerstellings ookal mag lyk, as dit nie in die Woord van God gevind word nie, is dit ons aandag nie werd nie. Dit maak nie saak wie dit is wat sulke aantygings maak nie, of hy ‘n predikant, teoloog , aartsbiskop, moderator of wie hy ookal is nie. Maak ook nie saak hoe welsprekend en hoe oortuigend so iets aangebied word nie.

En laastens gebruik hierdie Boek (Bybel) as ‘n geïnspireerde Boek met eerbied. Lees dit met ‘n oop en tere gemoed en met verwagting soos jy die woorde van ‘n afwesige pa sal lees. Verwag om daarin misterieeuse dinge te vind wat net so moeilik is om te verstaan soos sekere dinge in die boek van die natuur soos Lord Baker ons  vermaan, “Dat die mens nie die meester is van die boek van die natuur nie, slegs die interpreteerder”, net so nader ons die Boek van God nie om die meester daarvan te wees wat God probeer leer nie, maar die nederige student wat soek om dit te verstaan.

Die Versoeningswerk en Plaasvervangende Offer van Christus

Ons moet vrymoediglik die versoenings en prieterlike werk van ons Here en Verlosser Jesus Christus proklameer. Sy dood aan die kruis was geen gewone dood nie, dit was nie maar net die dood van ‘n gewone martelaar soos Cranner, Ridley of Latimer of iemand wat vir ons ‘n magtige voorbeeld gestel het van self-opoffering nie. Nee, die dood van Christus was ‘n offer van Christus se eie liggaam en bloed om voor God versoening te doen vir die mens se sonde en verbreking van God se wet. Dit was ‘n simboliese vervulling van al die offers van die wet van Moses. Sonder die storting van daardie bloed het daar nooit, kon daar nooit  en sal daar nooit enige vergifnis van sonde plaasvind nie. Ons moet terselftertyd proklameer dat hierdie gekruisigde Verlosser nou vir ewig sit aan die regterhand van God om in te tree en voorbidding te doen vir almal wat tot God nader deur Hom en hulle geloof in Hom geplaas het, en dat Hy nooit hierdie amp van Hoëpriester en Middelaar aan enigiemand anders of enige groep op aarde oorgedra het nie, nie Maria nie, nie engele nie, nie heiliges nie, nie priesters nie. Niemand kan tussen ons en God staan nie, behalwe die enigste middelaar Jesus Christus. Vrede in ons gewete en vergifnis en kwytskelding van ons sonde kan nie bekom word deur belydenis aan ‘n aardse priester nie maar alleen deur te gaan en ons sonde te bely voor die groot Hoëpriester Jesus Christus wat alleen kan sê “Jou sondes is vergewe, gaan in vrede”

Laastens moet ons vrymoediglik proklameer dat vrede met God bekom deur geloof in Jesus Christus behou moet word nie deur blote uiterlike seremoniele aanbiddings handelinge nie, nie deur die sakrament van die nagmaal daagliks te ontvang nie maar deur die daaglikse gewoonte om op te kyk na Jesus Christus deur die geloof, deur Sy liggaam te eet in die geloof en sy bloed te drink deur die geloof – daardie eet en drink waarvan ons Here gepraat het toe Hy gesê dat hy wat Sy vleis eet sal vind dat dit waarlik kos is, en wie sy bloed drink sal vind dat dit waarlik drank is (Jo 6:55). John Owen het lank tevore al gesê dat as daar een ding is wat Satan graag sal wil omverwerp dan is dit die prieterlike amp van ons Here en Verlosser Jesus Christus want dis die primêre fondasie van geloof en vertroosting vir die kerk.

Die Werk van die Heilige Gees

Laastens moet ons aandagtig toesig hou oor ons leer oor die werk van die Heilige Gees. Sy werk op ons harte is geen onsekere en onsigbare werk nie en daar waar Hy is, is Hy nie so verborge dat ons Hom nie voel of Sy werk waarneem nie. ‘n mens neem waar dat iemand lewe deur die feit dat hy asemhaal, so is die invloed van die Heilige Gees. Niemand kan die Heilige Gees vir homself toeëien as Sy vrugte en bekende en gevoelde effekte nie in so persoon sigbaar is nie. Waar Hy is, sal daar altyd ‘n nuwe skepping en ‘n nuwe mens wees, nuwe kennis, nuwe geloof, nuwe heiligheid, nuwe vrugte in die lewe, in die familie, in die samelewing, in die kerk. En waar hierdie nuwe dinge nie gesien kan word nie kan ons met oortuiging sê dat daar geen werk van die Heilige Gees is nie.

So onthou hierdie vier uiters belangrike punte:

 1. Helder siening van die sondige verdorwenheid van die menslike natuur.
 2. Helder siening van die Inspirasie van die Woord van God.
 3. Helder siening van die versoenings en priesterlike werk van ons Here en Verlosser Jesus Christus.
 4. En ‘n helder siening van die werk van die Heilige Gees.

Vreemde leringe oor die kerk, die sakrament, die liefde van God, die dood van Christus en die ewige oordeel sal nie vrugbare teelaarde in ons harte vind as ons hierdie vier waarhede in plek het nie. Hulle bied belangrike beskerming teen die suurdeeg van die Fariseërs en Sadduseërs.

Toepassing

Watter raad is daar dan vir ons in hierdie tye waarin ons lewe

 1. Maak seker jy is gered, verlos, wedergebore. Dis nie genoeg om aan ‘n suiwer en regsinnige kerk te behoort nie, jy moet aan Christus behoort. Jy kan intelektueel suiwer wees in jou geloof, suiwer leer voorstaan en tog nie suiwer wees in die hart nie. Kan jy sê dat jou hart reg is in die oë van God, is dit vernuwe deur die Heilige Gees. Woon Christus daar deur die geloof. O moenie rus voordat jy nie hierop ‘n bevredigende antwoord kan gee nie. Die persoon wat ongered sterwe hoe suiwer sy sienings ookal was, is so seker verlore vir ewig soos die slegste Fariseër en Sadduseër wat ooit gelewe het.
 2. As jy suiwer in geloof wil wees studeer die Bybel getrou. Dis gegee as ‘n lamp vir ons voet en ‘n lig vir ons pad. Niemand wat dit eerbiedig, nederig en gereeld lees sal toegelaat word om die weg na die hemel te mis nie. Wil jy weet wat die waarheid is, verwar mense jou, verwar selfs bedienaars van die Woord jou? Wil jy weet wat om te glo en wat jy moet doen om gered te word?  Tel dan jou Bybel op met ‘n ernstige gebed vir die lering van die Heilige Gees. Lees dit met ‘n eerlike determinasie om te bly by sy lesse, doen dit getrou en volhardend en die lig sal vir jou deurbreek en jy sal bewaar word van die suurdeeg van die Fariseërs en die Sadduseërs en gelei word na die ewige lewe. Die manier om ‘n ding te doen is om dit te doen.
 3. As jy rede het om te glo dat jy suiwer is in geloof en hart gee dan elke  individuele waarheid van die Christelike geloof dieselfde posisie en plek in jou hart as wat die Woord van God daaraan gee. Die kerk moet nie bo Christus geplaas word nie. Die sakramente moet nie bo geloof en die werk van die Heilige Gees geplaas word nie. Predikers moet nie verhef word bo die plek wat Christus aan hulle toegesê het nie. Genademiddele moet nie gesien word as ‘n einddoel op sigself nie, maar slegs as ‘n middel tot ‘n doel. Daarom is dit so belangrik om die hele Woord van God te bestudeer en niks weg te laat nie of om sekere dele meer te lees as ander dele nie. Hier lê die waarde van om ‘n duidelike sistematiese kennis te hê van die Christelike godsdiens. Hier is die groot geloofsbelydenisse soos die Westminster Geloofsbelydenis of die Nederlandse geloofsbelydenis of die 39 artikels van die Kerk van Engeland of die 1689 Baptiste belydenis van groot waarde. Enige opmerksame leser sal gou agterkom dat daar bitter min verskille is tussen hierdie belydenisgeskrifte wat betref die belangrike geloofswaarhede en leringe van die Bybel. Die verskille lê in randwaarhede of nie-essensiële waarhede soos verskillende vorme van kerkregering of verskillende verstaan van die doop. Hierdie geskrifte is niks anders nie as slegs ‘n sistematiese opsomming van belangrike leerstukke van die Bybel en dis van groot waarde om dit deur te werk maar maak jouself vas aan die Woord nie die belydenis skrif nie. Die belydenis help jou net om die waarhede op te spoor in die Bybel, dit makliker te verwoord en dit te onthou.
 4. Laat my elke ware dienskneg van Christus ernstig waarsku om nie mislei te word deur die oënskynlike skadelose verbloeming waaronder valse leer ons siele in hierdie dae nader nie. Wees gewaarsku om nie ‘n leraar te vertrou, hoe ernstig hy ook mag voorkom, wat vashou aan valse leer maar tog ook ‘n hele klomp waarheid verkondig nie. So ‘n leraar is juis die een wat jou skade gaan aandoen. Gif is op sy gevaarlikste as dit gegee word in klein dosisse gemeng met gesonde kos. Petrus was ernstig toe hy Jesus wou keer om na die kruis te gaan, maar Jesus het aan hom gesê: “Gaan weg agter my, Satan”. Saul was ernstig toe hy met groot ywer oral Christene vervolg het, uit onkunde. Vandag word ware ernstige christene bestempel as “fundamentaliste” omdat hulle hou by die fundamentele waarhede en leerstellings van die Bybel – en hier praat ek nie van die Fariseers en Sadduseers, wat in hulle misleiding, dink dat hulle die bewaarders van die waarheid is nie.
  Dis ‘n vreeslike waarheid dat die Satan homself verander in ‘n engel van die lig (2 Kor 11:4). So moet dus nie dink net omdat iemand ernstig is, is hy met die waarheid besig nie, dit moet erns wees ter wille van Christus en Sy volle waarheid anders is dit niks werd nie. Wat hoog aangeskrewe is by mense is dikwels verwerplik in die oë van God.
 5. Ondersoek jou hart dikwels en deeglik om jou te vergewis van jou staat voor God. Ons leef in ‘n haastige, woelige samelewing en baie dinge wat kompeteer om ons tyd in beslag te neem en op te vreet, soos Televisie en die Internet. As jy dus wil seker maak dat jy nie val nie maak tyd om gereeld alleen met God te wees, te bid, Sy Woord te lees en daaroor te peins en na te dink.
 6. Laastens, stry kragtig vir die geloof wat eenmaal aan die heiliges oorgelewer is (Judas 1:3). Ons het geen rede om skaam te wees vir daardie geloof nie. Nêrens word soveel mense gered as in daardie gemeentes waar die evangelie van Jesus Christus gepreek word in al sy volheid sonder om gemeng te word met die leer van die Fariseërs en Sadduseërs nie. Dis die krag tot redding vir elkeen wat glo. Moet jou nooit skaam vir die waarheid soos dit is in Christus Jesus nie. “Want elkeen wat hom vir My (Jesus) en my woorde skaam in hierdie owerspelige en sondige geslag, vir hom sal die Seun van die mens Hom ook skaam wanneer Hy kom in die heerlikheid van sy Vader met die heilige engele.”(Mk 8:38)

 

Ministers who make it

by the late Dr Martyn Holdt

It is required of a steward to be found faithful. Faithfulness is basic to the Christian ministry. Jesus Christ was absolutely faithful to the end. The apostle Paul was faithful throughout his ministry. All of God’s great servants were loyal and trustworthy throughout the period of their service in the kingdom of God. Faithfulness is non-negotiable. However, is a servant of Christ not meant to seek for and to experience the kind of prosperity God promised to Joshua and to all those who do the will of God? Joshua 1 v 8. Continue reading Ministers who make it

Moderne Fariseërs en Sadduseërs Deel 1

Wat volg is hoofsaaklig my opsommende vry vertaling van ‘n hoofstuk uit die boek van J.C. Ryle “Churches Beware” met so hier en daar my eie byvoegings en voorbeelde uit ons eie land se situasie.

JC Ryle skryf : Wanneer die hoof van die Kerk, die Opperherder praat dan moet ons regop sit en aandag gee. Hy praat as die kaptein van sy soldate, as die Meester van Sy huis wat praat met sy diensknegte. Hy praat met die outoriteit wat Sy Vader Hom gegee het. Hoor dus wat Hy sê :

Daarop sê Jesus vir hulle: Pas op en wees op julle hoede vir die suurdeeg van die Fariseërs en Sadduseërs.(Matt 16:6)

Continue reading Moderne Fariseërs en Sadduseërs Deel 1

True Preaching – by J.C. Ryle

george-whitfield2The instrumentality by which the spiritual reforms of the eighteenth century carried on their operations, was of the simplest description. It was neither more nor less than the old apostolic weapon of preaching. The sword which the apostle Paul wielded with such mighty effect, when he assaulted the strongholds of heathenism eighteen hundred years ago—was the same sword by which they won their victories. Continue reading True Preaching – by J.C. Ryle

Christen jou Vyand is nie ‘n Lam nie maar ‘n Leeu

Thomas Brooks skryf in 1659 (vry vertaal uit “The silent Soul with Sovereign Antidates”) na aanleiding van 1 Petrus 5:8

Die duiwel is nie ‘n lam nie – maar ‘n leeu.
Nie ‘n slapende leeu nie – maar ‘n brullende leeu. Nie ‘n stilstaande leeu nie – maar ‘n rondlopende leeu opsoek om te verslind.
Hy is nie tevrede met die prooi wat hy reeds besit nie maar is onrustig in sy voorneme om die hel te vul met veroordeelde siele.

Satan kom nooit kort aan

‘n appel vir ‘n Eva,
of ‘n druiwekorrel vir ‘n Noag,
of ‘n klerevervanging vir ‘n Gehasi,
of ‘n stafie goud vir ‘n Agan,
of ‘n kroon vir ‘n Absalom,
of ‘n sak silwer vir ‘n Judas,
of ‘n wêreld vir ‘n Demas nie.

As jy kyk na een gesêlskap sal jy vind dat Satan sy lekkernye uitdeel volgens elke smaak. By ‘n ander groep sal jy vind dat hy ‘n veter het vir elke skoen en by ‘n derde groep dat hy ‘n kledingstuk het vir elke rug.

Hier met Jael lok hy ‘n arme siel in met melk en vermoor hom met ‘n spyker.
Daar met Joab omhels hy hom met een hand en deursteek hom met die ander.
Hier met Judas, soen hy en verraai.
En daar met die hoer van Babilon bied hy ‘n goue beker aan – met gif daarin!

Bly op jou hoede! Kyk uit vir jou groot vyand, die duiwel. Hy loop rond soos ‘n brullende leeu, en soek wie hy kan verslind!. (1 Petrus 5:8)

Maar oppas, selfs in kerklike kringe verskyn hy dikwels as ‘n wolf in skaapsklere – Wees op jou hoede!

Waarom Geen Bekerings

440px-Ds_Andrew_Murray_Elliott-versamelingWaarom geen Bekerings verskyn in 1898  uit die pen van Andrew Murray. Dit is 38 jaar na die herlewing in die Kaap en teen die tyd was daar weer algemene vervlakking in die gesondheid van die Kerke.

Hier is my baie kort opsomming van hierdie boekie met die bede dat die Here dit mag gebruik in die huidige gebrek aan egte outentieke bekerings in alle kerke in Suid Afrika.

Continue reading Waarom Geen Bekerings

The Work of the Pastor is to Feed the Sheep

work of the pastorHere follows the first chapter of the book “The Work of the Pastor” written by William Still. This chapter is also freely available on the Internet as an advertisement to buy the book. Well it is worth buying the book for the rest of the chapters (just google it). I ordered my copies through Christian Book Discounters in Rosebank Johannesburg (Christian Book Discounters)

Chapter One – Feed My Sheep

The Pastor
Before we look at the work of the pastor we must look at the pastor himself. The pastor by definition is a shepherd, the under-shepherd of the flock of God. His primary task is to feed the flock by leading them to green pastures. He also has to care for them when they are sick or hurt, and seek them when they go astray. The importance of the pastor depends on the value of the sheep.
Continue reading The Work of the Pastor is to Feed the Sheep

Introduction to The work of the pastor

Sinclair Ferguson once said “Every Pastor should read this book at least once a year” If you wonder why, then read what Thabiti Anyabwile have to say about his experience below. In this post I will post the introduction to this book written by William Still, and in the next post, the First chapter of the book which is also freely available on the Internet as an advertisement to buy the book.  After that then go ahead and order the book from Focus publishers.

This is what Thabiti Anyabwile said:

On the plane ride to the New Life Bible Conference, I began reading William Still’s The Work of the Pastor.  I’ve had the book for a few years, but had yet to pick it up.  In recent conversations with some pastor friends, I was strongly encouraged to take up and read.  And boy am I glad I did!

Continue reading Introduction to The work of the pastor

Gay Marriage – what is it all about?

Insights on this issue

excerpt from a blogpost of David Murray

http://headhearthand.org/blog/2015/06/08/gay-marriage-is-not-about-gay-marriage-2/

“Gay marriage is not primarily about gay marriage; it’s mainly about silencing gay consciences.

Why is this state-sanctioned validation, empathy, acceptance, acknowledgment and approval so important to gay marriage campaigners? Why is it far more important than actually being allowed to marry? Continue reading Gay Marriage – what is it all about?

The cross and the world – what is the Gospel?

Author: Martin Holdt
This is the second part of the sermon, which is transcribed, delivered by Rev Martin Holdt, entitled, The cross and the world.

What is the gospel? It is what God has done in Christ. It is called by the apostle Paul “justification”. Just so that you can understand where we are at, because I don’t think that all of you have got this sorted out. Please allow me in as simple terms as possible to tell you.

Years ago I had a phone call from a lady I did not know. She said on the telephone: “Do you preach the doctrine of justification?” What a strange question, on the telephone, from a woman. So I said, just tell me why do you ask? She said: “Come and see me.” I did. Continue reading The cross and the world – what is the Gospel?

Die rol van die vrou in die huwelik

Skrywer: Nico van der Walt
Hier vervolg die preek rakende die rol van die vrou in die huwelik, getranskribeer, in die reeks, Die man en vrou in die huwelik.

“Mans en vrouens is verskillend in hul gedrag, hul gerigtheid, hul samestelling, hul vermoëns, hul prioriteite, hul temperamente en hulle anatomieë. Die vrou het ‘n ander plek in die span. Die man is as kaptein aangewys en die vrou ‘n uiters belangrike spanlid. ‘n Rugbyspan wat net ‘n kaptein het, is niks werd nie. Elkeen van ons is vir sy roeping toegerus. Dit is vanuit die skepping.

Die tweede motivering is vanuit die herskepping. Die apostel sê, “wees onderdanig, soos aan die Here,” dis die herskepping. Continue reading Die rol van die vrou in die huwelik

The cross and the world

Author: Dr Martin Holdt
This is the first part of a sermon transcribed, in the series, The Cross, by Dr Martin Holdt, entitled: The cross and the world.
Galatians 6: 1 – 8 “Brothers, if someone is caught in a sin, you who are spiritual should restore him gently. But watch yourself, or you also may be tempted. Carry each other’s burdens, and in this way you will fulfil the law of Christ. If anyone thinks he is something when he is nothing, he deceives himself. Each one should test his own actions. Then he can take pride in himself, without comparing himself to somebody else, for each one should carry his own load. Anyone who receives instruction in the word must share all good things with his instructor. Do not be deceived: God cannot be mocked. A man reaps what he sows. The one who sows to please his sinful nature, from that nature will reap destruction; the one who sows to please the Spirit, from the Spirit will reap eternal life.”
If you hear me say things that I’ve said before, please forbear. I say them because it is important that they be said and don’t we all concur that if the truth is worth saying once it is worth saying a thousand times over, provided it comes to us with fear and conviction and we take it to heart and live it out for the glory of God. So, I am going to repeat a few things that you have heard me say before, I do it because it is a burden on my heart and I happen to have discovered what I am sure every minister of the gospel has discovered here. People forget so soon. Continue reading The cross and the world

Die vrou se verantwoordelikheid in die huwelik

Skrywer: Nico van der Walt
Hier vervolg transkripsies van die reeks gepreek deur Nico van der Walt, oor die huwelik. In hierdie artikel begin ons met die onderwerp: Die vrou se antwoordelikheid in die huwelik. Deel 1.
Skriflesing: Efesiërs 5v21-24 (Nuwe Vertaling) “Wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig. Vrouens, wees aan julle mans onderdanig, net soos julle aan die Here onderdanig is. Die man is die hoof van die vrou, soos Christus die hoof van die kerk is. Christus is ook die Verlosser van die liggaam, Sy kerk. Soos die kerk aan Christus onderdanig is, moet die vrouens in alles aan hulle mans onderdanig wees.”
Kol 3v18 “Vrouens, wees aan julle mans onderdanig soos dit pas by mense wat in die Here glo.” Titus 2v4-5 “..sodat hulle die jonger vrouens kan leer om liefdevol teenoor hulle mans en kinders te wees, verstandig en kuis, goeie huisvrouens, onderdanig aan hulle mans. Dan sal die Woord van God nie in diskrediet kom nie.”
1 Pet 3v1-6 “Vrouens, julle moet aan julle mans onderdanig wees. As daar van julle is met mans wat nie die Woord van God glo nie, en die mans sien hoe godvresend julle is en hoe voorbeeldig julle julle gedra, sal hulle vir Christus gewen kan word deur die gedrag van hulle vrouens. Dit sal nie eens vir julle nodig wees om ‘n woord te sê nie. Julle skoonheid moet nie bestaan in uiterlike dinge soos haarkapsels, juwele en sierlike klere nie. Nee, julle skoonheid moet dié van die innerlike mens wees: blywende beskeidenheid en kalmte van gees. Dit het by God groot waarde. In die oud dae het die gelowige vrouens wat op God gehoop het, hulle ook so versier: hulle was aan hulle mans onderdanig. Sara, byvoorbeeld, was aan Abraham gehoorsaam en het met eerbied na hom verwys. As julle doen wat goed is en julle nie deur dreigemente laat afskrik nie, is julle haar dogters.”

Die vrou se verantwoordelikheid in die huwelik:
Julle sal onthou ons het tyd gewy in die vorige sessies aan die fundamentele beginsels van die huwelik en die verhouding tussen die man en vrou. Ons het gewerk veral vanuit Genesis 3 en ons het gekyk na die man se verantwoordelikheid in die huwelik. In die volgende sessie wil ek kyk na die vrou se verantwoordelikheid in die huwelik.
Eers wil ek net fundamentele waarhede in plek sit. Kom ek stel dit so, as ons God se ordes ken, tot daardie mate, ken ons God. Beter gestel, hoe meer ons God se ordes verstaan, hoe meer groei ons in ons Godskennis. Dit is ons heel hoogste roeping, om God te ken. Continue reading Die vrou se verantwoordelikheid in die huwelik

Glorying in the cross of Jesus Christ – Part 2

Author: Martin Holdt
This is a continuation of a series of sermons, transcribed, preached by Martin Holdt, “The Cross”. Read further, for part 2 of the message “Glorying in the cross of Jesus Christ”.

There is nowhere else where you will so see the love of God as in the cross. No wonder Paul finds glory in that. I want to drink deep of the fountain of God’s love. So I will make it a daily exercise to stop to pause and to think about that love. Incidently, please don’t think that you have got to get a necklace with a little superstitious cross or a bracelet. No. You ponder and you think about what happened there. God at work. His love and of course His mercy. Is there a God as forgiving as that? You know, it seems to me that this last generation of Christians has all but forgotten what forgiveness is all about. I am not talking about divine forgiveness, that too, yes, but interpersonal forgiveness. The way we harbour bitterness against fellow believers. Go back to God, go back to the cross. Look at the offences there, against the righteous, glorious God. What does the cross tell you? God is merciful, very merciful, o so merciful. Continue reading Glorying in the cross of Jesus Christ – Part 2

Die man se verantwoordelikheid in die huwelik – Deel 2

Skrywer: Nico van der Walt
Hier vervolg die transkripsie van die preek, gelewer deur Nico van der Walt, rakende “Die verantwoordelikheid van die man in die huwelik.” Deel 2.
Kom ons praat bietjie oor die dade:
Dit is interessant dat die apostel Paulus vir ons ‘n klompie riglyne gee as ons versigtig deur die teks lees. Kom ons praat eers oor die wat van die liefde. Kyk na Ef. 5. Julle sal sien waarmee ek nou gaan werk. Ek gaan die Ou Vertaling lees want dit is meer letterlik, vers 25 tot 27 “Manne, julle moet jul eie vroue liefhê, soos Christus ook die gemeente liefgehad en Homself daarvoor oorgegee het om dit te heilig, nadat Hy dit gereinig het met die waterbad deur die Woord, sodat Hy die gemeente voor Hom kon stel, verheerlik, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks; maar dat dit heilig en sonder gebrek sou wees”. Hier is 5 werkwoorde wat baie belangrik is. Liefgehad, oorgegee, om te heilig, om te gereinig het en voor Hom te stel. Continue reading Die man se verantwoordelikheid in die huwelik – Deel 2

Glorying in the cross of Jesus Christ – Part 1

Author: Rev. Martin Holdt
These are transcriptions of sermons preached by Rev. Martin Holdt, a series on “The cross”. This is the Part 1 of the message, “Glorying in the cross of Jesus Christ.”
Scripture reading: Galatians 6: 1 – 18
Galatians 6 verse 14: Far be it from me, said the apostle Paul, to boast except in the cross of our Lord Jesus Christ by which the world has been crucified to me and I to the world. I prefer the Authorised Version use of the word glory though both is acceptable : far be it for me to glory except in the cross of our Lord Jesus Christ.

What is he saying? Let’s be clear about that before we get into the text. He is not saying that he glories in that wooden instrument on which our Lord Jesus was crucified. It doesn’t say that. Cicero once said that the worst form of execution ever invented by the human mind was crucifixion. It was terrible, it was painful and shameful and it was ghastly. Continue reading Glorying in the cross of Jesus Christ – Part 1

Die man se verantwoordelikheid in die huwelik – Deel 1

Die man en vrou in die huwelik-reeks Nr. 2.
Skrywer: Nico van der Walt
Die man se verantwoordelikheid in die huwelik Deel 1
(Hierdie is transkripsies van preke deur Nico van der Walt)
Teksverwysings: 1 Kor. 11: 3,7 (3)“Ek wil egter hê julle moet weet dat Christus die hoof is van elke man, en ‘n man die hoof van sy vrou, en God die hoof van Christus. (7) ‘n Man behoort nie iets op sy kop te sit nie. Hy is die beeld en heerlikheid van God, maar die vrou is die heerlikheid van die man”.

Ef. 5:25-33 “Mans, julle moet julle vrouens liefhê soos Christus die kerk liefgehad en sy lewe daarvoor afgelê het. Dit het Hy gedoen om die kerk aan God te wy, nadat Hy dit met die water en die Woord gereinig het, sodat Hy die kerk in volle heerlikheid by Hom kan neem, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, heilig en onberispelik. Die mans behoort hulle vrouens so lief te hê soos hulle eie liggame. Wie sy vrou liefhet, het homself lief, want niemand het nog ooit sy eie liggaam gehaat nie. Inteendeel, hy voed en versorg dit, soos Christus met Sy kerk doen omdat dit Sy liggaam is, waarvan ons lede is. Daar staan in die Skrif: “Daarom sal ‘n man sy vader en moeder verlaat en saam met sy vrou lewe, en hulle twee sal een wees. Hierin lê daar ‘n diep geheimenis opgesluit, en ek pas dit toe op Christus en die kerk. Maar dit is ook op julle van toepassing. Elkeen moet sy vrou so lief hê soos hy homself liefhet en ‘n vrou moet aan haar man eerbied betoon”.
Kol. 3:19 (OV) “Manne, julle moet jul vroue liefhê en nie teen hulle verbitter word nie”.
1 Pet. 3:7 (OV) “Net so moet julle, manne, verstandig met hulle saamlewe en aan die vroulike geslag, as die swakkere, eer bewys, omdat julle ook mede-erfgename van die genade van die lewe is – sodat julle gebede nie verhinder mag word nie”.
Inleiding
Ek is gevra om Bybelse lig op hierdie sentrale onderwerp te laat val, nl. die verantwoordelikheid van die man in die huwelik. Almal van julle is nie in ‘n huwelik nie. Moenie dink dat dit nie vir julle relevant is nie. Sommige van julle sal nog in die huwelik bevestig word. Sien agter hierdie lering die wondere en die wysheid van die ordes van God. Alhoewel die preek betrekking het op mans wat in die huwelik is, het dit sekerlik ook relevansie vir die vrouens.
Continue reading Die man se verantwoordelikheid in die huwelik – Deel 1

Die huwelik – die historiese Christelike geloofsiening

Hier volg die vervolg van die transkripsie van die preek van Nico van der Walt, oor die beeld van God in die verhouding tussen man en vrou in die huwelik.
Skrywer: Nico van der Walt
Wat ek hier voorhou is nie my eie teologiese wieletjie nie, dit is die historiese Christelike geloof wat deur van die grootste manne en vroue van God deur die eeue en die diepste denkers as sodanig verstaan is en ons loop dus in pas met die historiese Christelike geloof.
Kom ons kyk nou na God se beeld in ons geslagtelikheid. Ons weet almal baie goed dat die lewende God wat homself geopenbaar het in Christus en van wie ons in die Bybel lees, drie Persone is. Drie Persone wat een is en tog drie Persone. Die Goddelike Drie-eenheid bring tog ‘n besondere aspek van God se beeld en wese vir ons na vore. Ek kan nie dink dat ons ooit die beeld van God kan losmaak van die feit van Sy drie-enigheid nie. In Gen 1v26 vind ons die eerste sinspeling op die Drie-eenheid – “Kom Ons maak die mens as ons verteenwoordiger, ons beeld…” Kom ons maak die mens as ons teenwoordiger! Die mens as skepping van man en vrou kom tot uitdrukking op drie maniere. Dit kom tot uitdrukking in persoonlike verhoudings – veral die intimiteit tussen man en vrou in die huwelik. Tweedens sit dit in hulle gelykheid – persoonlik- en status gelykheid voor die Here. Derdens word dit gesien in die verskillende rolle wat hulle Skepper aan hulle toeken, wat God reg van die begin af aan hulle toeken. Continue reading Die huwelik – die historiese Christelike geloofsiening

Mr Eternity – “Mnr Ewigheid”

Dis ‘n koue aand in 1956 as die predikant van Burton Street Baptist Church in Sydney die skimagtige figuur van ‘n knielende man raaksien. Dié is besig om iets op die sypaadjie te skryf. “Is jý tog nie Mnr Ewigheid nie!”, roep die pastor uit. Die kerk se skoonmaker kom regop -‘n skraal en besondere kort figuurtjie – en antwoord met ‘n sagte stem: “Ja, ek is die skuldige, meneer!”

Na 26 jaar se gissings is die geheim van “Mr. Eternity” uiteindelik opgelos. Deur die dekades heen was die woord “Eternity” gereeld soggens orals op Sydney se sypaadjies geskryf – ‘n stuk of 500 000 keer in netjiese groot bordkrytletters.

Arthur Stace se verhaal is ‘n uitstaande getuienis oor God se genade vir ‘n sondaar en hoe Hy met die kromste stok die reguitste houe kan slaan. Continue reading Mr Eternity – “Mnr Ewigheid”